1. Home
 2. Onderzoek
 3. Gezonde leefomgeving

Onderzoeksgroep Gezonde leefomgeving

Zowel het landelijk als stedelijk gebied staat aan de vooravond van grote veranderingen: de natuur en waterkwaliteit staan onder druk en het klimaat verandert. De biodiversiteit moet worden hersteld, de vergroening van steden opgeschaald en er moet een balans worden bereikt tussen wat de natuur kan dragen en wat we als samenleving van haar vragen. Ook de draagkracht van het water- en bodemsysteem wordt op veel plekken overschreden. Deze urgente opgaven hebben een weerslag op de fysieke ruimte, de regionale en lokale economie en de sociale cohesie van het landelijk en stedelijk gebied.

Als HAS green academy hebben we binnen de onderzoeksgroep Gezonde leefomgeving de ambitie om met praktijkonderzoek een belangrijke bijdrage te leveren aan de volgende missie: samen met partners en studenten een biodivers, klimaatadaptief en gewaardeerd landelijk en stedelijk gebied realiseren met een gezond ecosysteem waar op een duurzame manier gebruik van wordt gemaakt. De ontwikkelde kennis laten we hierbij ook ten goede komen aan opleidingen, cursussen en adviestrajecten.

Over de onderzoeksgroep

Doelen

1. We hebben de brug geslagen tussen fundamenteel onderzoek, de praktijk en het onderwijs. We worden gezien als gewaardeerd adviseur en/of kennispartner, in het bijzonder op de thema’s:

• Stedelijke vergroening
• Biodiversiteit
• Klimaatadaptatie en -mitigatie
• Robuust water- en bodemsysteem
• Natuurinclusieve landbouw

2. We hebben verschillende toekomstbeelden voor een gezonde leefomgeving onderzocht, waarin het landgebruik netto positief is voor alle aspecten van duurzaamheid, waarin gemeenschappen en ecosystemen floreren én zich goed (kunnen) herstellen en aanpassen aan de veranderingen die op hen afkomen.

3. We geven mede vorm aan regionale transities om te komen tot duurzame, integrale oplossingen waarbij er een balans is tussen mens, natuur en economie. We doen dit door het organiseren van samenwerking, kennisontwikkeling, kennisdeling en het verbinden van perspectieven.

4. We hebben een internationaal netwerk met kennis- en maatschappelijke partners opgebouwd waarbij we met elkaar leren en onderzoek doen op het gebied van stedelijke vergroening, biodiversiteit, klimaatadaptatie en -mitigatie, een robuust water- en bodemsysteem en natuurinclusieve landbouw in verschillende regionale en internationale contexten.

5. We hebben de uitkomsten en nieuwe inzichten geïntegreerd in opleidingen en cursusaanbod.

Onderzoekslijnen

Voor deze onderzoeksgroep hebben we drie onderzoekslijnen vastgesteld waarbinnen gericht en intensief onderzoek gedaan wordt:

 • Toekomstverkenning
  Welke toekomstbeelden zijn er voor een biodivers, klimaatadaptief en gewaardeerd landelijk en stedelijk gebied? Denk aan het inzetten van verbeeldingskracht, het verbinden van verschillende perspectieven en het benoemen van cruciale principes die de transitie naar een gezonde leefomgeving kunnen versnellen.

 • Realisatie
  Wat is er nodig om deze toekomstbeelden succesvol te realiseren in de praktijk? Denk aan de ecologische en de landbouwtechnische haalbaarheid, het verdienvermogen, wet- en regelgeving, nieuwe sturingsarrangementen en de sociaal maatschappelijke acceptatie. Dit doen we aan de hand van concrete, regionale vraagstukken in samenwerking met verschillende stakeholders.

 • Monitoring en evaluatie
  Hoe monitoren en evalueren we de impact en effecten van duurzame, integrale oplossingen voor biodiversiteitsherstel, de klimaatrobuustheid van het water- en bodemsysteem, het verdienvermogen en de maatschappij? Denk hierbij aan innovatieve technieken om biodiversiteit, bodem- en waterkwaliteit te monitoren en de inzet van slimme sensoren en artificial intelligence technieken. Hiermee leggen we de link tussen de genomen maatregelen en brengen we daarnaast de impact van nieuwe concepten in beeld.
Betrokken lectoraten
Partnerschappen en maatschappelijke rollen

Kenniscentrum Bodem

Vanuit het lectoraat Levende bodem werkt! wordt een kenniscentrum opgezet waar kennis wordt gebundeld en beschikbaar gesteld aan agrarische ondernemers, bedrijfsadviseurs, loonwerkers en het onderwijs. Het lectoraat zorgt er verder voor dat studenten kennis over goed bodembeheer kunnen opdoen door praktijkonderzoek op demobedrijven.

Gerelateerde opleidingen

Projecten

 • tijger

  Save the tiger in the cloud

  Het lectoraat Innovatieve Biomonitoring, een onderzoeksgroep gericht op datascience en de opleiding Applied Geo-information Science van HAS green academy werken samen met SURF Cloud Research Consulting aan een pilotstudie om een cloud-dienst te ontwikkelen die de benodigde satellietbeelden automatisch opslaat en verwerkt op Azure en vervolgens gebruikt als input voor ruimtelijke analyses.

 • Groenblauwe Stad

  HAS green academy voert samen met Hogeschool Van Hall Larenstein, Aeres Hogeschool, Hanzehogeschool en Hogeschool Inholland het tweejarige onderzoek Groenblauwe Stad uit. Hiermee dragen we onder andere bij aan het bevorderen van de biodiversiteit en leefbaarheid, evenals het verbeteren van de gezondheid van de bewoners.

 • bodem-plantsysteem

  Regeneratieve Open Teeltsystemen

  In dit project nemen we als HAS green academy regeneratieve landbouwpraktijken onder de loep. Nog maar een handjevol boeren in Nederland pioniert met deze productiewijze waarbij ze natuurlijke hulpbronnen versterken in plaats van uitputten.

 • FABforward

  FABforward

  Het lectoraat Innovatieve Biomonitoring participeert namens HAS green academy in het onderzoeksproject FABforward. Functionele agrobiodiversiteit (FAB) heeft veel potentie als het gaat om het verhogen van de biodiversiteit en het verlagen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw. En dit zonder verlies van opbrengst tot gevolg te hebben.

 • Klimaatrobuust landschap

  RESHAPE & NAT

  Nederland moet in 2050 klimaatrobuust ingericht zijn. Wat betekent dat voor het landschap en watersysteem? Welke ontwikkelpaden zijn er? Dit staat centraal in de interdisciplinaire onderzoeksprojecten RESHAPE en NAT waar HAS green academy in participeert.

 • ecologische waterkwaliteit

  Meten bedreigingen waterkwaliteit beeksystemen

  Het lectoraat Innovatieve Monitoring ontwikkelt een methodiek om individuele bedreigingen in beeksystemen te identificeren. Zo kunnen overheden en natuurbeschermers maatregelen nemen voor waterkwaliteitsverbetering.

 • Klimaatrobuuste landschappen

  Klimaatrobuuste landschappen beekdal Aa of Weerijs

  Het lectoraat Klimaatrobuuste Landschappen onderzoekt hoe het beekdal van de Aa of Weerijs klimaatrobuust ingericht kan worden en wat dit betekent voor ecosysteemdiensten als natuurkwaliteit, biodiversiteit en opbrengsten.

 • Onderzoekslijn1_ontwerpen

  Klimaatrobuuste landschappen

  Een klimaatrobuust landschap als antwoord op de droogte, waarin het vasthouden van water en het vergroten van de biodiversiteit centraal staan. Hoe krijgen we dat voor elkaar? In deze onderzoekslijn bekijkt het lectoraat Klimaatrobuuste Landschappen van HAS green academy wat klimaatrobuuste landschappen precies zijn.

 • watersysteem

  Klimaatrobuuste watersystemen op landschapsschaal

  De lectoraten Klimaatrobuuste landschappen en Verdienvermogen voor Natuurinclusieve Landbouw participeren in 2 projecten die binnen het KIC-programma ‘Klimaatrobuuste watersystemen op landschapsschaal’ van NWO recent subsidie toegewezen hebben gekregen: RESHAPE en WaterScape.

 • Klimaatrobuuste landbouw

  De afgelopen jaren is er vanuit het lectoraat Klimaatrobuuste landschappen veel onderzoek gedaan op het gebied van klimaatrobuuste landschappen en hoe je klimaatrobuuste landbouw hierin kunt meenemen.

 • Onderzoekslijn2_metingenkas

  Klimaatrobuust & ecologisch

  Er worden veel maatregelen genomen om ons Nederlands landschap klimaatrobuust in te richten, maar van veel maatregelen kennen we de impact niet. Daarom zoomt het lectoraat Klimaatrobuuste Landschappen van HAS green academy in op de impact van maatregelen.

 • Onderzoekslijn3_interviewboer

  Klimaatrobuust & sociaal

  We kunnen berekenen en visualiseren hoe een klimaatrobuust landschap eruit moet zien om een transitie in het landelijk gebied voor elkaar te krijgen. Maar wat vraagt het van mensen, of van de manier waarop we samenwerken? Daarom onderzoeken we binnen het lectoraat Klimaatrobuuste Landschappen van HAS green academy welke belemmeringen en kansen er op sociaal vlak zijn.

 • Groene Woud

  Herinrichting Het Groene Woud

  Studenten van HAS green academy maakten een uniek herinrichtingsplan voor het Groene Woud in opdracht van het lectoraat Klimaatrobuuste Landschappen en de Provincie Noord-Brabant in het kader van de minor ‘Ruimteproef’. Het project werd genomineerd in de categorie ‘hbo’ voor de Groenpact Impactprijs 2023. 

 • lisdodde

  Biodiversiteit in lisdoddeteelten

  Studenten hebben voor het lecotoraat Klimaatrobuuste landschappen onderzoek gedaan naar het effect van lisdoddevelden op de biodiversiteit in een gebied. Ze inventariseerden hiervoor verschillende soortengroepen.

 • Gezonde plant op een vitale en duurzame bodem

  Collegereeks What about Soil

  In de collegereeks ‘What about Soil?’ van het lectoraat Levende bodem werkt! vindt kennisuitwisseling plaats over de bodem in de breedste zin van het woord.

 • Den Food Bosch

  Voedselbossen

  Het lectoraat Verdienvermogen voor Natuurinclusieve Landbouw van HAS green academy geeft een vervolg aan een eerder opgezette onderzoekslijn gericht op de economische aspecten van een voedselbos. Over deze aspecten is nog weinig over bekend.

 • kringlooplandbouw

  Kringlooplandbouw

  Het lectoraat Verdienvermogen voor Natuurinclusieve Landbouw onderzoekt kringlooplandbouw, waarbij bodem, vee, mest en gewas met elkaar in balans wordt gebracht volgens de natuurlijke kringloop. Het onderzoek geeft inzicht in kansen, knelpunten en consequenties.

 • natuurinclusieve landbouw

  Natuurinclusieve Landbouw

  Het lectoraat Verdienvermogen voor Natuurinclusieve Landbouw doet onderzoek naar het verdienvermogen van natuurinclusieve landbouw en hoe partijen hier samen gebiedsgericht aan kunnen werken.

 • natuurakker

  Natuurakker

  De Natuurakker staat symbool voor de tegenstrijdigheid van natuur en landbouw. Het lectoraat Verdienvermogen voor Natuurinclusieve Landbouw brengt in kaart hoe een akker met dezelfde natuurwaarden als een natuurgebied eruit ziet en vice versa.

 • bollenstreek

  Living Lab B7

  De komende jaren participeert het lectoraat Verdienvermogen voor Natuurinclusieve Landbouw in het Living Lab B7, een onderzoeksconsortium dat werkt aan een betere biodiversiteit in de bollenstreek.

Neem contact op