1. Home
  2. Onderzoek
  3. Onderzoeksprojecten
  4. Regeneratieve Open Teeltsystemen

Regeneratieve Open Teeltsystemen

In dit project nemen we als HAS green academy regeneratieve landbouwpraktijken onder de loep. Nog maar een handjevol boeren in Nederland pioniert met deze productiewijze waarbij ze natuurlijke hulpbronnen versterken in plaats van uitputten.

bodem-plantsysteem

Bij deze vorm van landbouw draait het om een gezonde bodem in evenwicht met gewas en teeltsysteem. Bij regeneratieve landbouw neemt de boer de bodem als uitgangspunt.

Samenwerken groene hogescholen

In het project onderzoeken we met de hogescholen Van Hall Larenstein en Aeres in een consortium van agrariërs, bedrijven, kennisinstellingen en overheden zoals provincies en waterschap hoe regeneratieve landbouw bijdraagt aan het verbeteren van de bodemkwaliteit. Wat zijn de effecten op ecosysteemdiensten? Wat zijn sociaaleconomische kansen? Met andere woorden: wat zou het bedrijfseconomisch betekenen als je de productiemethode aanpast? En hoe werkt dat door in de gehele keten, bijvoorbeeld als er meer betaald moet worden voor het eindproduct?

Met de groene hogescholen wisselen we ervaringen uit. Aangezien er verschillen zijn tussenbodems in het noorden westen en zuiden van het land, kunnen we de bodem niet 1-op-1 vergelijken.  Maar het is wel heel waardevol om bijvoorbeeld de praktijkverhalen van ondernemers te delen met elkaar.

Leernetwerken

De looptijd van het project is van september 2022 tot en met februari 2025. We zijn in het zuiden met drie leernetwerken aan de slag en dat doen we samen met twee andere lectoraten van HAS green academy. In de Maasvallei bestaat het leernetwerk uit vaste plantentelers, veehouders en akkerbouwers.

In de Zuidwestelijke Delta hebben zijn er twee leernetwerken aan de slag. Hierin zijn ondernemers actief die iets willen met strokenteelt of agroforestry. In de leernetwerken kijken we naar de relatie tussen regeneratieve landbouw en de ecosysteemdiensten waterkwaliteit en -kwantiteit, plantweerbaarheid en gewaskwaliteit. We gaan het veld in en we beoordelen de bodem en ecosysteemdiensten. Vanuit de lectoraten doen we onderzoek bij de ondernemers om de kennis te ontwikkelen en vergroten.

Een voorbeeld van wat er gebeurt in een leernetwerk is een onderzoek naar heel oude heggen, in een UNESCO-gebied in de Maasvallei. We bekijken wat de waarde is van deze heggen. Zo zien we dat er in de heggen veel biodiversiteit aanwezig is. Wat is het effect ervan op de bodem? Zijn er bijvoorbeeld minder gewasbeschermingsmiddelen nodig om ziekte en/of plagen te onderdrukken? En als de heggen zo’n positief effect hebben, is het dan zinvol om meer nieuwe heggen aan te planten?  

De hogescholen en partners werken nauw samen om verschillende kennisvragen uit de leernetwerken te kunnen beantwoorden. De opgedane kennis in dit project gaan we breed delen met de praktijk en passen we toe in ons onderwijs.

Neem contact op