1. Home
 2. Privacy statement

Privacy statement

Stichting HAS Opleidingen (hierna: HAS green academy) respecteert de privacy van studenten, cursisten, medewerkers, aspirant-studenten, aspirant-cursisten, bezoekers en relaties die betrokkenen zijn bij het onderwijs, onderzoek, kennistransfer en bedrijfsopleidingen van HAS green academy. Wij verwerken uitsluitend persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een juiste invulling van onze taken als Nederlandse instelling voor hoger onderwijs.

Uitgangpunt

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Persoonsgegevens verwerken wij in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving op behoorlijke en zorgvuldige wijze. Hierbij zorgen wij voor een goede balans tussen ons belang en jouw belang als betrokkene om eigen keuzes te maken over je persoonsgegevens.

Stichting HAS Opleidingen, gevestigd aan Onderwijsboulevard 221 5223 DE te 's-Hertogenbosch, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.has.nl 
Onderwijsboulevard 221 
5223 DE ’s-Hertogenbosch 
Telefoonnummer: +31 888 903 600


De Functionaris Gegevensbescherming van HAS green academy is te bereiken via privacy@has.nl

Voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken

Voor studenten en cursisten:

HAS green academy verwerkt persoonsgegevens van haar studenten en cursisten om aan haar verplichtingen als onderwijsinstelling te kunnen voldoen en studenten en cursisten optimaal onderwijs te kunnen bieden en optimaal te kunnen begeleiden in hun leerproces. Dat zie je terug in de volgende activiteiten die wij bijvoorbeeld uitvoeren:

 • Organisatie, planning en uitvoering van het onderwijs, onderzoek, bedrijfsopleidingen en kennistransfer;
 • Het begeleiden van studenten en cursisten;
 • Het informeren van studenten en cursisten over relevante zaken aangaande studie- en studentenvoorzieningen, onderwijsaangelegenheden of andere aan HAS green academy gerelateerde onderwerpen;
 • Het reageren op door jou gestelde vragen;
 • Het behandelen van klachten, bezwaren en geschillen;
 • Het verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs en onze dienstverlening;
 • Het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen;
 • Het voeren van administratie, alsmede andere activiteiten van intern beheer;
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht
 • Het (administratief) regelen van stages en bedrijfsopdrachten;
 • Het verzenden van onze nieuwsbrieven;
 • HAS green academy volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

Voor alumni:

HAS green academy verwerkt jouw persoonsgegevens om haar onderwijstaak zo goed mogelijk te kunnen blijven uitvoeren en je op de hoogte te houden van alle relevante ontwikkelingen. Alumni zijn immers de brug naar het bedrijfsleven en de beroepspraktijk, waarop wij onze studenten voorbereiden. Daarnaast vindt HAS green academy het belangrijk dat de alumni betrokken blijven bij de school en met elkaar. In het kader hiervan voeren wij bijvoorbeeld volgende activiteiten uit:

 • het versturen van enquêtes
 • het versturen van nieuwsbrieven
 • het versturen van uitnodigingen voor diverse activiteiten
 • we kunnen je benaderen in verband met veldwerkonderzoek of andere vragen in relatie tot de opleidingen

Stel je de ontvangst van mailings of nieuwsbrieven niet (langer) op prijs dan kun je je hiervoor eenvoudig afmelden door te klikken op de afmeldingslink onderaan de betreffende mailing of nieuwsbrief.


Voor aspirant studenten en aspirant cursisten

HAS green academy verwerkt jouw persoonsgegevens om je de gevraagde informatie over onze opleidingen en cursussen te kunnen verstrekken. Daarnaast kunnen wij je mailings sturen met betrekking tot onze onderwijsactiviteiten. Stel je de ontvangst van mailings of nieuwsbrieven niet (langer) prijs dan kun je je hiervoor eenvoudig afmelden door te klikken op de afmeldingslink onderaan de betreffende mailing of nieuwsbrief. 


Voor medewerkers:

Hiervoor verwijzen we je naar het Privacy Statement Medewerkers op intranet.

Voor derden: 

(Hieronder worden verstaan contactpersonen van onder andere samenwerkingsplatforms, leveranciers, andere onderwijsinstellingen, onderzoeksinstellingen, partnerbedrijven)

HAS green academy verwerkt je gegevens om te kunnen voldoen aan een overeenkomst of om je op de hoogte te houden van de activiteiten en ontwikkelingen van de school. In het kader hiervan kan HAS green academy je via mailings en nieuwsbrieven informeren over voor jouw relevante zaken. 


Stel je de ontvangst van mailings of nieuwsbrieven niet (langer) op prijs dan kun je je hiervoor eenvoudig afmelden door te klikken op de afmeldingslink onderaan de betreffende mailing of nieuwsbrief.


Welke persoonsgegevens wij verwerken

HAS green academy verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. In het Verwerkingsregister houden we bij welke (soorten) persoonsgegevens we verwerken. We verwerken niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk voor het beoogde doel.   


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@has.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Gegevens die je in vertrouwen deelt, worden alleen met jouw toestemming of ten behoeve van de uitvoering van nadere afspraken verwerkt of verder gedeeld . Dit geldt bijvoorbeeld voor  gegevens over een functiebeperking. Zie hiervoor ook het ‘Studie+beleid’ op intranet. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting HAS Opleidingen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 1. aspirant student / aspirant cursist
  Bewaartermijn: 3 jaar
 2. student / cursist
  Bewaartermijn: 7 jaar
 3. relaties
  Bewaartermijn: 7 jaar
 4. derden
  Bewaartermijn: 7 jaar
 5. medewerkers
  Bewaartermijn: zie privacy statement medewerkers

Na afloop van de bewaartermijn worden de gegevens vernietigd, tenzij de gegevens bedoeld zijn voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. In dat geval worden de gegevens gearchiveerd.


Toegang tot persoonsgegevens

De toegang tot opgeslagen persoonsgegevens is afgeschermd. De toegang beperkt zich tot de gegevens, die personen nodig hebben voor het uitvoeren van hun specifieke taak. Er zijn onder andere verschillende autorisatieprofielen van personen die zich bezighouden met de studentenadministratie, het geven van onderwijs en het begeleiden van studenten en cursisten.
Alleen als het noodzakelijk is voor de uitvoering van de (onderwijs)overeenkomst die je met ons hebt, in verband met het algemeen belang of om te voldoen aan een wettelijke plicht, kan het zijn dat we jouw persoonsgegevens doorgeven aan anderen.

Organisaties waar wij persoonsgegevens mee uitwisselen, zijn onder meer:

 • De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO);
 • Ministerie OC&W;
 • Inspectie voor het Hoger Onderwijs
 • Gemeenten:
 • Belastingdienst;
 • Studiekeuze 123 ten behoeve van de Nationale Studenten Enquête (NSE)
 • Stagebedrijven;
 • Partnerinstellingen in binnen- en buitenland (buitenlandstudie en -stage);
 • De Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) ten behoeve van verblijfsvergunningsplichtige studenten
   

Delen van persoonsgegevens met derden


HAS green academy verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, op basis van een gerechtvaardigd belang van HAS green academy, een vitaal belang voor jou, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of in het algemeen belang. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een adequaat niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. HAS green academy blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

HAS green academy verstrekt persoonsgegevens alleen aan derden in landen buiten de Europese Unie (derde landen) als de ontvanger of het ontvangende land een passend beschermingsniveau kan waarborgen. 

In het kader  van een buitenlandstudie of -stage kan het in het kader van de uitvoering van de (onderwijs)overeenkomst tussen jou en HAS green academy noodzakelijk zijn dat persoonsgegevens aan derde landen zonder passend beschermingsniveau worden verstrekt. In dat geval informeren wij je over de informatie die we uitwisselen.
 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Via analytische tools zoals Google Analytics en Hotjar verwerken wij gegevens over jouw activiteiten op onze website, over je internetbrowser en het apparaat, dat je gebruikt. Verder maakt HAS green academy gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. HAS green academy gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Verder kun je door middel van buttons onze artikelen en video’s die je op onze website bekijkt, delen via social media. Voor het functioneren van deze buttons wordt gebruik gemaakt van AddThis en cookies van de social media partijen, zodat deze jou herkennen op het moment dat jij een artikel of video wilt delen. Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de privacy statements van deze partijen. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat...
Zie ook het Cookie statement van HAS green academy. 
 

Hyperlinks

Onze website(s) bevat(ten) hyperlinks naar sites die buiten het domein van HAS green academy liggen. Dit Privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links aan website(s) van HAS green academy zijn verbonden. HAS green academy is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en de software die je daar kunt downloaden. Deze hyperlinks gebruik je op eigen risico. 


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door HAS green academy en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@has.nl. In voorkomend geval kunnen we je vragen om je nader te legitimeren. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken, op jouw verzoek.

HAS green academy wil je er tevens op wijzen dat je -ingeval je van mening bent dat HAS green academy niet adequaat op je verzoek heeft gereageerd- de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Functionaris Gegevensbescherming van de HAS green academy via privacy@has.nl of, indien ook dit naar je mening niet adequaat wordt opgelost, via de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

HAS green academy neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Procedure melden beveiligingsincidenten en datalekken
Een beveiligingsincident of datalek kan bij HAS green academy ontstaan, maar ook bij een door HAS green academy ingeschakelde verwerker. Essentieel is dat dit per direct gemeld wordt. Dit kan, afhankelijk van wie de melding doet, op een van de volgende manieren:        

 • Melder is een medewerker/student/cursist/bezoeker
  Zij dienen een beveiligingsincident of datalek direct te melden bij het Servicepoint via spoedlijn (088) 890 36 63 of bij de servicebalie (beiden binnen werktijden bereikbaar) of via het selfservicepoint op intranet (binnen en buiten werktijden). Tevens wordt de betreffende leidinggevende direct op de hoogte gesteld. Voor medewerkers is dat de leidinggevende van hun opleiding c.q. afdeling, voor studenten is dat de opleidingsdirecteur en voor cursisten is dat de directeur van HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen. Voor bezoekers is de eerstgenoemde melding (servicebalie/spoedlijn/servicepoint intranet) voldoende. 
 • Melder is een verwerker
  Het is ook mogelijk dat er een datalek plaatsvindt bij een door HAS green academy ingeschakelde verwerker. De verwerker zal overeenkomstig de afgesloten verwerkersovereenkomst het datalek melden aan HAS green academy, die vervolgens het datalek zal melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Overige melders
  Overige melders kunnen een (mogelijk) datalek via privacy@has.nl melden.

Bovenstaande is ontleend aan de procedure datalek, die nader omschreven is in het Privacy Beleid van HAS green academy.


Over dit Privacy Statement

Dit is het Privacy Statement van HAS green academy. We behouden ons het recht voor om  dit Privacy Statement aan te passen. De wijzigingen zullen we op deze pagina doorvoeren. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 3 oktober 2019.