FABforward

Het lectoraat Innovatieve Biomonitoring participeert namens HAS green academy in het onderzoeksproject FABforward. Functionele agrobiodiversiteit (FAB) heeft veel potentie als het gaat om het verhogen van de biodiversiteit en het verlagen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw. En dit zonder verlies van opbrengst tot gevolg te hebben.

FABforward

FAB-maatregelen, zoals het planten van specifieke bloemenvelden en heggen zorgen ervoor dat akkers een geschiktere omgeving vormen voor natuurlijke vijanden van plagen. De inzet van deze maatregelen is echter nog beperkt door een gebrek aan monitoringstools om plaagontwikkeling te volgen, gewasspecifieke kennis over het verhogen van natuurlijke bestrijding, en kennis over verdere voordelen van FAB, economische drijfveren en een goed zicht op transitie pathways van chemische naar FAB-based voedselproductie.

Kennis en tools

Binnen het onderzoeksproject 'FABforward - Functional AgroBiodiversity for Sustainable Pest Management' werken experts van universiteiten, academische onderzoeksinstituten, hbo’s, bedrijven en maatschappelijke partners de komende 5 jaar aan het aanvullen van deze kennishiaten en ontwikkelen ze tools om ervoor te zorgen dat landbouwers het gebruik van bestrijdingsmiddelen kunnen verminderen en de omgeving meer biodivers en aantrekkelijk wordt gemaakt. Consortiumpartners zijn onder meer: VU Amsterdam, UvA, Naturalis Biodiversity Center, WUR, WENR, HAS green academy, Aeres Hogeschool, Stichting IRS, Royal Agrifirm, Royal COSUN, Biobest, BO Akkerbouw, Vogelbescherming, Provincie Zuid-Holland en BoerenNatuur.

Monitoringstechnieken

Het lectoraat Innovatieve Biomonitoring houdt zich binnen FABforward bezig met het verder ontwikkelen en kalibreren van innovatie monitoringstechnieken om (near) real-time monitoring van plagen, biologische bestrijders en de bredere biodiversiteit mogelijk te maken. Hierbij focussen we ons onder andere op de toepassing van automatische beeldherkenning, environmental DNA-analyses en geluidsherkenning.

5 miljoen

FABforward wordt gefinancierd door de KIC - Biodiversiteit en Biotische stress van het NWO.
Het is een van de drie onderzoeksprojecten die van start kunnen dankzij deze financiering. De projecten focussen zich op systemen om de biodiversiteit van het Nederlandse productiesysteem voor voedsel- en sierteelt te vergroten. In totaal is er 5 miljoen euro beschikbaar, verdeeld over die projecten.

Meer informatie over FABforward

Neem contact op