1. Home
 2. Onderzoek
 3. Lectoraten
 4. Lectoraat Gezonde plant op een vitale en duurzame bodem

Lectoraat Gezonde plant op een vitale en duurzame bodem

Het lectoraat Gezonde plant op een vitale en duurzame bodem richt zich op de interactie tussen plant en bodem, waarbij de focus vooral ligt op de interactie tussen de bodembiologie en de plant en het gebruiken van deze interactie om de bodem vitaler en duurzamer te maken.

Gezonde plant op een vitale en duurzame bodem

Over het lectoraat

Doel

Het lectoraat Gezonde plant op een vitale en duurzame bodem richt zich op een vitale en vruchtbare bodem als basis voor ecologische stabiliteit en daarmee voor duurzame gewasproductie. Een dergelijke bodem draagt ook bij in de strijd tegen het broeikaseffect en de uitdaging om de groeiende wereldbevolking van voldoende en gezond voedsel te blijven voorzien, met behoud van het milieu en balans in ecosystemen. 

Onderzoeksprogramma

Het bodemleven in en rondom planten speelt een essentiële rol in de groei, de gezondheid en het natuurlijke afweersysteem van planten. Plant-microbe interacties zijn zeer complex en lastig te voorspellen door de invloed van een veelvoud aan (veranderlijke) biotische omgevingsfactoren. Kennis over de rol en invloed van specifieke microben in plantgezondheid en -groei is daarom veelal beperkt tot resultaten uit laboratoriumstudies met relatief makkelijk te controleren en te interpreten modelsystemen.  

De vertaalslag naar toepasbaarheid in het veld wordt hierdoor bemoeilijkt en blijft veelal uit. Het verkrijgen van toepasbare inzichten in de rol en invloed van het bodemleven in de groei en de gezondheid van relevante gewassen, met de mogelijkheid tot sturing in de praktijk, vereist een multidisciplinaire aanpak. Deze aanpak verenigt verschillende wetenschappelijke expertises met bedrijven die het onderzoek actief ondersteunen en een vertaling naar toepassing mogelijk maken.  

'Black box'

De complexe relatie tussen de bodem en de plant wordt nog vaak gezien als een ‘black box’. Onderzoek heeft uitgewezen dat de bodemsituatie veel invloed heeft op wat er bovengronds gebeurt. Structuur, vochtbalans, nutriënten en bodemleven zijn voorbeelden van invloedrijke parameters die een rol spelen in de zogenaamde 'black box'.    

Inhoudelijk focust het lectoraat op het verhogen van de prestaties van het gewas door op een duurzame manier de bodem te verbeteren, wat resulteert in:       

 • Verbeteren waterbergend vermogen van de bodem 
 • Meer CO2 opslag in de bodem  
 • Verbeteren bodemvruchtbaarheid  
 • Verbeteren bodemweerbaarheid  
 • Kunstmestvrij telen 
 • Verminderen gebruik gewasbeschermingsmiddelen  
 • Meer boven- en ondergrondse biodiversiteit  
 • Betere kwaliteit van het bodem en oppervlaktewater 
 • Duurzamere voedselproductie 

Deze doelen geven ons de rol om in samenwerking met bedrijven en organisaties, te fungeren als schakel tussen wetenschap en praktijk op het gebied van plant-bodem interacties. Om toe te kunnen werken naar de “Kringloop Landbouw 2030” wordt de koppeling van dit thema met natuurinclusieve landbouw (NIL) en precisielandbouw (PL) hierbij een vereiste. 

Onderzoekslijnen

Het lectoraat voert toegepast onderzoek uit binnen de volgende onderzoekslijnen: 

 • De plant inzetten om de bodem te verbeteren 
  Onderzoek naar de toepasbaarheid van bodembiologie als nieuwe bemestingsstrategie en het inzetten van nieuwe teelten/ mengteelten om de kwaliteit van de bodem te verbeteren. 
   
 • De bodem inzetten om de plant te verbeteren 
  Onderzoek naar de toepasbaarheid van bodembiologie om plantweerbaarheid in gewassen te verhogen voor het terugdringen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. 
   
 • Het aanpassen van het gewas aan bodemproblematieken 
  Onderzoek naar de toepasbaarheid van bodembiologie in tolerantie van het gewas tegen verschillende bodemproblemen (verzuring, verzilting, vernatting, verdichting en/of watertekort, uitputting nutriënten, verlies bodemdiversiteit, afdichting, verontreiniging en overbemesting (eutrofiëring) onderzoeken. 
   
 • Van bodemkwaliteit naar voedselkwaliteit 
  Onderzoek naar de effecten van bodemkwaliteit op voedselkwaliteit in relatie tot nutriënten en inhoudsstoffen. 
Kenniscentrum Bodem

Vanuit het lectoraat Gezonde plant op een vitale en duurzame bodem wordt een kenniscentrum opgezet waar kennis wordt gebundeld en beschikbaar gesteld aan agrarische ondernemers, bedrijfsadviseurs, loonwerkers en het onderwijs. Het lectoraat zorgt er verder voor dat studenten kennis over goed bodembeheer kunnen opdoen door praktijkonderzoek op demobedrijven.

Projecten

 • Gezonde plant op een vitale en duurzame bodem

  Collegereeks What about Soil

  pubDate
  23-08-2022

  In de collegereeks ‘What About Soil?’delen experts en gebruikers hun kennis en ervaring op het gebied van bodem in de breedste zin van het woord. De collegereeks bestaat sinds 2016 en er wordt 4x per jaar een college gehouden, georganiseerd door het lectoraat Gezonde plant op een vitale en duurzame bodem.

Lector

 • Portret Lector Judith Van De Mortel

  Dr. Judith van de Mortel

  Lector Gezonde plant op een vitale en duurzame bodem / Professor Plant-soil Health

  J.vandeMortel@has.nl
  J.vandeMortel@has.nl
  Linkedin
  Linkedin

Kenniskring

Partners

Sustainable Development Goals

 • Sustainable Development Goal 4: Kwaliteitsonderwijs
 • Sustainable Development Goal 12: Verantwoorde consumptie en productie
 • Sustainable Development Goal 15: Leven op het land
 • Sustainable Development Goal 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Gerelateerde lectoraten

 • toekomstige voedselsystemen

  Lectoraatgroep Future Food Systems

  Lectoraatgroep Future Food Systems werkt aan interventiestrategieën en nieuwe businessmodellen die de transitie naar duurzame voedselsystemen versnellen. Zo draagt het lectoraat bij aan impact op de Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties, zowel nationaal als internationaal.