Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Sprekers Masterclass Stikstof in de landbouw

Vrouw in weiland met koeien - Masterclass Stikstof in de landbouw

Prof.dr.ir. Wim de Vries

Hoogleraar bij de leerstoelgroep Milieusysteemanalyse van Wageningen University & research. Zijn leerstoel is ‘Integrale stikstofeffectanalyse’, maar het onderzoek is breder dan stikstof alleen.

Expertise gebied
:
Wim richt zijn onderzoek onder andere op de effecten van de toevoer van stikstof, fosfaat, zuur en zware metalen aan landbouwgronden op lucht-, bodem- en waterkwaliteit.

Daarbij gaat het met name om de emissies van ammoniak en broeikasgassen naar de lucht, de veranderingen in bodemvruchtbaarheid door accumulatie of verlies aan organische stof, nutriënten en metalen en de uit- en afspoeling van stikstof en fosfaat naar grond- en oppervlaktewater.


Bijdrage aan de masterclass
:
Wim gaat eerst in op de uitstoot van stikstof en de gevolgen daarvan voor natuur. Daarbij bespreekt hij de bijdrage van de landbouw en gaat hij in op de betrouwbaarheid van metingen en modellen. Vervolgens zet hij de stikstofproblematiek in een breder kader in verband met de verhoogde uitspoeling en afspoeling van nitraat naar grond- en oppervlaktewater en van lachgas naar de atmosfeer. Ten slotte geeft hij oplossingsrichtingen aan en een toekomstperspectief voor de landbouw.

Dr. Ir. Joost van den Borne

Lector Healthy Farming aan HAS Hogeschool.

Expertise gebied: Van den Borne richt zich op voeding en gezondheid van landbouwhuisdieren en ontwikkeling van toekomstbestendige stalsystemen. Vanuit zijn rol wil hij graag een bijdrage leveren door inzicht te geven in de mogelijkheden om via management op dier- en stalniveau de uitstoot van stikstof te verlagen. Hierbij vindt hij het belangrijk dat we oog hebben voor de kansen op zowel de korte als (middel)lange termijn en dat maatregelen op bedrijfsniveau een integraal karakter moeten hebben om succesvol te zijn, dus niet enkel gericht op reductie van stikstofemissie.


Bijdrage aan de masterclass
:
Van den Borne vertelt meer over de achtergrond van de benutting van stikstof door landbouwhuisdieren (rundvee, varkens, pluimvee) voor productiedoeleinden. Tevens wordt het handelingsperspectief geschetst voor verlaging van stikstofuitstoot op dierniveau en de bijbehorende randvoorwaarden en aandachtspunten. Een aantal concrete voorbeelden wordt behandeld. Ook worden ontwikkelingen toegelicht die perspectief bieden om stikstofemissie - al dan niet brongericht - op stalniveau te verlagen. Bestaande en geaccepteerde technieken komen hierbij aan de orde, maar ook nieuwe initiatieven worden besproken aan de hand van voorbeelden.

Prof. dr. Oene Oenema:

Werkzaam bij Wageningen University & Research, deels als bijzonder hoogleraar nutriëntenmanagement en bodemvruchtbaarheid.

Expertisegebied: Oenema studeerde af in bodemkunde en bemestingleer waarna hij promoveerde in de mariene geochemie. Sinds 1995 werkt hij bij Wageningen University & Research, deels als bijzonder hoogleraar nutriëntenmanagement en bodemvruchtbaarheid

Hij is voorzitter van de Commissie Deskundigen Meststoffenwet, die het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit adviseert over het mest- en ammoniakbeleid. Hij heeft ook aanstellingen aan de China Agricultural University in Beijing en China Academy of Sciences in Shijiazhuang.

Bijdrage aan de masterclass: Oenema groeide op, op een melkveebedrijf in Friesland. Tijdens de masterclass Stikstof in de landbouw neemt hij zowel die kennis en ervaring mee als die van zijn genoten opleidingen.

Henk Valk

Expertisegebied: Valk is in 2002 aan de Faculteit Diergeneeskunde gepromoveerd op het onderwerp stikstof- en fosforhuishouding bij melkkoeien en heeft veel onderzoek gedaan op het gebied van melkveevoeding en milieuproblematiek. Hij is twintig jaar verbonden geweest aan het instituut voor veevoedingsonderzoek (huidige Wageningen Livestock Research), onder meer als senior wetenschappelijk onderzoeker en is nu docent melkveevoeding bij Aeres Hogeschool Dronten en verantwoordelijk voor het melkveevoedingsonderzoek op de praktijkfaciliteiten van de hogeschool.

Valk richt zicht op de grondgebonden veehouderij. Wat kun je bereiken met grasland en voedergewassen? Hoe kunnen graslanden optimaal beheerd en benut worden om waarde te creëren voor ondernemer én maatschappij? Een efficiënt gebruik van stikstof met minimale verliezen is daar onderdeel van.

Bijdrage aan de masterclass: Valk gaat in op wat ondernemers in de praktijk kunnen doen om op grondgebonden bedrijven tot minder stikstofverliezen te komen. En op wat dit betekent in het gehele plaatje van het bedrijf. Er is immers meer dan alleen stikstof. Optimaliseren is niet eenvoudig, maar het kan wel; het vraagt vakmanschap van de ondernemer.

Projectmanager Bedrijfsopleidingen

L. (Lamiaâ) Fareh El Btioui

Projectmanager Bedrijfsopleidingen


E: l.fareh@has.nl

T: +31 88 890 37 74

Foto Lamiaâ Fareh

Samenvatting

Aanvangsdatum
Nader te bepalen
Duur
1 dag

STAP-budget

Voor deze masterclass kun je het STAP-budget aanvragen: een subsidie tot €1.000 van de overheid. 

Deel deze pagina