Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Verantwoording

Mannen en vrouwen staand om een tafel

Het College van Bestuur legt horizontale verantwoording af aan de stakeholders. Schriftelijk via jaarverslagen en periodieke mailings. Medewerkers en studenten kunnen o.a. via medezeggenschapsorganen hun stem laten horen. HAS Hogeschool betrekt haar studenten, medewerkers en het beroepenveld ook actief bij het onderwijs, onderzoek en zakelijke dienstverlening. Om de tevredenheid van de stakeholders te meten houdt HAS Hogeschool regelmatig tevredenheidmetingen onder studenten, medewerkers en beroepenveld.

Medewerkers algemeen

Regelmatig worden openbare bijeenkomsten gehouden voor alle medewerkers over belangrijke ontwikkelingen. Naast de openbare bijeenkomsten bestaat er binnen HAS Hogeschool een open cultuur, alle medewerkers kunnen met hun vragen en opmerkingen terecht bij het leidinggevende. Alle officiële documenten worden gepubliceerd op intranet, evenals de besluitenlijst en een ‘Ter Tafel CvB’.

Medezeggenschap medewerkers en studenten

Hogeschoolraad

De Hogeschoolraad (HR) behartigt de belangen van medewerkers en studenten. De HR denkt en beslist mee over beleid en veranderingen binnen HAS Hogeschool en is gesprekspartner van het College van Bestuur. Zowel medewerkers als studenten zijn vertegenwoordigd in de raad en hebben dezelfde rechten en plichten.

De HR telt 18 zetels. 9 zijn beschikbaar voor medewerkers en 9 voor studenten. Verder bestaat de HR uit een dagelijks bestuur van ten minste 2 leden, afkomstig uit het personeelsdeel.

Opleidingscommissie

Elke opleiding van HAS Hogeschool kent een opleidingscommissie. Deze bestaat uit medewerkers van die opleiding en studenten.

De commissie brengt advies uit over zaken (zie ook WHW 10.3c) die met onderwijs te maken hebben zoals:

  • onderwijs- en examenregeling
  • onderwijsjaarverslag
  • beleid dat gericht is op verbetering van de kwaliteit en studeerbaarheid van de opleiding
  • onderwijsvoorlichting
  • studenten- en onderwijsvoorzieningen

Stakeholders - Onderwijs

Het beroepenveld is door middel van werkveld-interviews op opleidingsniveau systematisch betrokken bij de inhoud en vormgeving van het bestaande opleidingsaanbod. Studenten hebben hierop invloed via de Hogeschoolraad en opleidingscommissies. De overheid is betrokken via haar accreditatiesystemen.

Voor nieuw opleidingsaanbod vindt gericht - kwalitatief en kwantitatief - onderzoek plaats naar de behoefte van het beroepenveld (veelal inclusief lokale en regionale overheden) en de belangstelling van studenten. De overheid is betrokken via kwaliteits- en macrodoelmatigheidstoetsing van aanvragen voor nieuwe opleidingen. Het werkveld participeert bovendien in klankbordgroepen / adviescommissies die worden ingericht bij de projectmatige ontwikkeling van nieuwe opleidingen.

Stakeholders - Onderzoek

Stakeholders zijn direct betrokken bij het onderzoeksbeleid. Lectoren en docent-onderzoekers geven vorm aan onderzoeksprogramma’s en kwaliteitszorg van onderzoek. Met de omgeving wordt contact onderhouden via vertegenwoordiging van het beroepenveld, samenwerking met nationale en internationale onderwijsinstellingen en onderzoeksopdrachten voor het bedrijfsleven en publieke instellingen.

Stakeholders - Zakelijke dienstverlening

Bedrijven, instellingen en individuele klanten zijn voor de zakelijke markt de belangrijkste stakeholders. Zij zijn maatgevend voor de vragen uit de markt en zijn betrokken bij de ontwikkeling van diverse trainingen en cursussen. Het aanbod is ingericht in nauw overleg met ondernemers (de externe adviesgroep) en instellingen in de regio.

Stakeholders - regionaal

De HAS is actief betrokken bij het regionaal economisch beleid in haar werkgebied Zuid-Nederland. Ze participeert onder meer in AgriFoodCapital, Brightlands-Greenport Venlo, FoodTechBrainport, West Brabant en Zeeland.

Publicaties

De jaarverslagen en financiële jaarverslagen zijn te vinden op onze pagina jaarverslagen.

Scheiding publiek - privaat

HAS Hogeschool stelt zich op het standpunt dat transferactiviteiten ondersteunend zijn aan de hoofddoelstelling van het onderwijs. De doelstellingen zijn kennisoverdracht, wisselwerking met het bedrijfsleven, kwaliteit- en/of doelmatigheidsverhoging, het leveren van een bijdrage aan ‘een leven lang leren’ dan wel het bevorderen van de toegankelijkheid van het onderwijs.

Vanuit deze optiek zijn transferactiviteiten onlosmakelijk verbonden met de kernactiviteit onderwijs. Via interne richtlijnen voor tariefstelling wordt geborgd dat contractactiviteiten minimaal kostendekkend worden uitgevoerd.

Deel deze pagina