1. Home
 2. Meer HAS

Meer HAS

Kom hier alles te weten over HAS green academy.

HAS green academy

 • 3100
  Voltijdstudenten
 • 15
  hbo-opleidingen
 • 540
  medewerkers
 • 13
  lectoren
 • 50
  docentonderzoekers

Verbindende verkenner  

Als verkenner van, voor en met de groene sector brengt HAS green academy beweging en vooruitgang. De grootte en complexiteit van de maatschappelijke vraagstukken op het gebied van agro, food en leefomgeving vragen om nieuwe antwoorden en nieuwe oplossingen. De HAS zoekt daarbij actief naar verbinding én kansen. Kansen die zij weet te verzilveren door nieuwsgierig, inclusief en ondernemend te zijn. 

 

Lees meer over onze ontstaansgeschiedenis

Missie

HAS green academy is dé kennisinstelling waar iedereen met hart voor het groene domein zich voortdurend kan ontwikkelen om optimaal bij te dragen aan een toekomst met genoeg gezond voedsel in een gezonde leefomgeving.  

Visie 

De ontwikkelingen in de samenleving, het groene domein en het hoger onderwijs vragen om een hogeschool die zich blijft ontwikkelen tot kennisinstelling van de toekomst. Dat vertaalt zich in:  

 • ambitieuze onderwijsprogramma’s voor studenten en professionals 
 • toonaangevend onderzoek op een beperkt aantal zwaartepunten 
 • maatwerk in de samenwerking met het werkveld 
 • nieuwe stappen om inhoud te geven aan een Leven Lang Ontwikkelen 
 • versterking van de internationale oriëntatie.  

Strategie 

De missie en toekomstvisie vertalen we in acht uitdagende ambities die onze leidraad vormen de komende jaren:   

 1. scherper keuzes maken op basis van onze missie 
 2. bredere uitbouw van ons onderwijsportfolio 
 3. versterking van onze onderzoekscultuur 
 4. versteviging van de samenwerking met partners en werkveld 
 5. versterking van banden met internationale partners 
 6. wendbaarder maken van de organisatie 
 7. verduurzaming van de eigen organisatie en gebouwen 
 8. verbetering van onze positionering en zichtbaarheid. 

Lees het volledige Instellingsplan van HAS green academy 2024 – 2027

De organisatie

Organisatiestructuur

Juridische en interne organisatiestructuur

HAS green academy is een stichting (Stichting HAS Opleidingen) die haar organisatiestructuur heeft opgebouwd rond de processen:

 • Bestuurlijk:
  het College van Bestuur vormt het bevoegd gezag en fungeert als resultaatverantwoordelijke eenheid onder de Raad van Toezicht;
 • Primair:
  de marktveldclusters voeren de kernactiviteiten uit: onderwijs, onderzoek en zakelijke dienstverlening
 • Ondersteunend:
  binnen het cluster Bedrijfsvoering verrichten de afdelingen ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van onderwijs, onderzoek en zakelijke dienstverlening.

Toezicht en leiding

Toezicht en leiding van HAS green academy berust bij de Raad van Toezicht en het College van Bestuur. Het College van Bestuur wordt ondersteund door het Bestuurssecretariaat.

Cluster Bedrijfsvoering

De hogeschool kent een cluster Bedrijfsvoering. Het cluster Bedrijfsvoering is ondersteunend naar de marktveldclusters en het College van Bestuur.
De hogeschool onderscheidt de volgende afdelingen binnen het cluster:

 • Onderwijs, Onderzoek & Kwaliteit (OOK)
 • Finance & Control (F&C).
 • Personeel & Organisatie (P&O).
 • Informatisering & IT (I&I).
 • Marketing & Communicatie (M&C).
 • HAS Services.

Organogram

 

College van Bestuur

Het College van Bestuur bestaat momenteel uit 2 leden:

 • Reggy van der Wielen Voorzitter College van Bestuur

Dr. Ir. R.P.J. (Reggy) van der Wielen, Voorzitter College van Bestuur

 

Drs P. H. G. J. (Patrick) Cramers, lid College van Bestuur.

Onder het College van Bestuur functioneren directieteams die verantwoordelijk zijn voor de marktclusters (waaronder opleidingen, onderzoek en kennistransfer) en het cluster bedrijfsvoering.

Het College van Bestuur wordt ondersteund door een bestuurssecretaris: Dr. M. (Marloes) Hendriks.

Contact College van Bestuur

Het College van Bestuur is bereikbaar via:
Telefoonnummer: (088) 890 36 10
Email: Bestuurssecretariaat@has.nl

Jaarverslagen

Hier vind je de jaarverslagen en jaarbeelden van de afgelopen jaren. Ook zijn hier de financiële jaarverslagen te vinden.

Jaarverslag 2023

Bekijk hier het jaarverslag inclusief jaarrekening van 2023.

Jaarverslag 2022

Bekijk hier het jaarverslag inclusief jaarrekening van 2022.

Jaarverslag 2021

Bekijk hier het jaarverslag inclusief jaarrekening van 2021.

Jaarverslag 2020

bekijk hier het jaarverslag inclusief jaarrekening van 2020.

Jaarverslag 2019

Bekijk hier het jaarverslag inclusief jaarrekening van 2019.

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017


Jaarverslag 2016


Jaarverslag 2015

 

 

Regelingen, statuten en reglementen

Statuten

De statuten leggen de grondregels en bepalingen van HAS green academy vast. Zo beschrijft het de doelstellingen en grondslag van de Hogeschool en wat de verantwoordelijkheden en taken zijn van het College van Bestuur en Raad van Toezicht.

 

Branchecode Governance

De Branchecode Governance verplicht hogescholen tot het opstellen van een integriteitcode. Het integriteitbeleid van HAS green academy ligt vast in de statuten.
De HAS heeft in haar statuten de Branchecode Good Governance en de bepalingen van de WHW opgenomen.

 

Klokkenluiderregeling

Het College van Bestuur heeft er voor gekozen geen aparte Klokkenluidersregeling op te stellen. In dit kader wordt verwezen naar de klachtenregeling zoals opgenomen in de WHW, artikel 7.59a en 7.59b. Op de website Huis voor Klokkenluiders is meer informatie te vinden over dit onderwerp.

 

Regeling ongewenst gedrag

In de inleiding bij deze regeling is het beleid van HAS green academy met betrekking tot ongewenst gedrag vastgelegd. Ongewenst gedrag kan betrekking hebben op seksuele intimidatie, maar ook op agressie, geweld, pesten en discriminatie. De regeling geeft aan op welke wijze iemand melding kan maken van een dergelijke situatie bij een vertrouwenspersoon. In ernstige gevallen kan een klacht ingediend worden. Het heeft de voorkeur ook voor het indienen van een klacht contact met een vertrouwenspersoon op te nemen.

Klik op onderstaande links voor meer informatie over:

Juridische zaken

Heb je vragen van een juridische aard? Bijvoorbeeld over besluiten of vragen of het in beroep gaan? 

Dan kun je terecht bij de afdeling juridische zaken van HAS green academy. Op het  intranet van HAS green academy vind je alle regelingen en documentatie relevant voor je studie. 

Heb je nog aanvullende vragen? Neem dan contact op met ambtelijk secretaris Marjet Overmars via het email adres van juridische zaken hasjuridischezaken@has.nl.

Contact juridische zaken
Bestuur

Het College van Bestuur legt horizontale verantwoording af aan de stakeholders. Schriftelijk via jaarverslagen en periodieke mailings. Medewerkers en studenten kunnen o.a. via medezeggenschapsorganen hun stem laten horen. HAS green academy betrekt haar studenten, medewerkers en het beroepenveld ook actief bij het onderwijs, onderzoek en zakelijke dienstverlening. Om de tevredenheid van de stakeholders te meten houdt HAS green academy regelmatig tevredenheidmetingen onder studenten, medewerkers en beroepenveld.

Medewerkers algemeen

Regelmatig worden openbare bijeenkomsten gehouden voor alle medewerkers over belangrijke ontwikkelingen. Naast de openbare bijeenkomsten bestaat er binnen HAS green academy een open cultuur, alle medewerkers kunnen met hun vragen en opmerkingen terecht bij het leidinggevende. Alle officiële documenten worden gepubliceerd op intranet, evenals de besluitenlijst en een ‘Ter Tafel CvB’.

Medezeggenschap medewerkers en studenten

Hogeschoolraad

De Hogeschoolraad (HR) behartigt de belangen van medewerkers en studenten. De HR denkt en beslist mee over beleid en veranderingen binnen HAS green academy en is gesprekspartner van het College van Bestuur. Zowel medewerkers als studenten zijn vertegenwoordigd in de raad en hebben dezelfde rechten en plichten.

De HR telt 18 zetels. 9 zijn beschikbaar voor medewerkers en 9 voor studenten. Verder bestaat de HR uit een dagelijks bestuur van ten minste 2 leden, afkomstig uit het personeelsdeel.

Opleidingscommissie

Elke opleiding van HAS green academy kent een opleidingscommissie. Deze bestaat uit medewerkers van die opleiding en studenten.

De commissie brengt advies uit over zaken (zie ook WHW 10.3c) die met onderwijs te maken hebben zoals:

onderwijs- en examenregeling
onderwijsjaarverslag
beleid dat gericht is op verbetering van de kwaliteit en studeerbaarheid van de opleiding
onderwijsvoorlichting
studenten- en onderwijsvoorzieningen

Stakeholders - Onderwijs

Het beroepenveld is door middel van werkveld-interviews op opleidingsniveau systematisch betrokken bij de inhoud en vormgeving van het bestaande opleidingsaanbod. Studenten hebben hierop invloed via de Hogeschoolraad en opleidingscommissies. De overheid is betrokken via haar accreditatiesystemen.
Voor nieuw opleidingsaanbod vindt gericht - kwalitatief en kwantitatief - onderzoek plaats naar de behoefte van het beroepenveld (veelal inclusief lokale en regionale overheden) en de belangstelling van studenten. De overheid is betrokken via kwaliteits- en macrodoelmatigheidstoetsing van aanvragen voor nieuwe opleidingen. Het werkveld participeert bovendien in klankbordgroepen / adviescommissies die worden ingericht bij de projectmatige ontwikkeling van nieuwe opleidingen.

Stakeholders - Onderzoek

Stakeholders zijn direct betrokken bij het onderzoeksbeleid. Lectoren en docent-onderzoekers geven vorm aan onderzoeksprogramma’s en kwaliteitszorg van onderzoek. Met de omgeving wordt contact onderhouden via vertegenwoordiging van het beroepenveld, samenwerking met nationale en internationale onderwijsinstellingen en onderzoeksopdrachten voor het bedrijfsleven en publieke instellingen.

Stakeholders - Zakelijke dienstverlening

Bedrijven, instellingen en individuele klanten zijn voor de zakelijke markt de belangrijkste stakeholders. Zij zijn maatgevend voor de vragen uit de markt en zijn betrokken bij de ontwikkeling van diverse trainingen en cursussen. Het aanbod is ingericht in nauw overleg met ondernemers (de externe adviesgroep) en instellingen in de regio.

Stakeholders - regionaal

De HAS is actief betrokken bij het regionaal economisch beleid in haar werkgebied Zuid-Nederland. Ze participeert onder meer in AgriFoodCapital, Brightlands-Greenport Venlo, FoodTechBrainport, West Brabant en Zeeland.

Publicaties

De jaarverslagen en financiële jaarverslagen zijn te vinden op deze pagina.

Scheiding publiek - privaat

HAS green academy stelt zich op het standpunt dat transferactiviteiten ondersteunend zijn aan de hoofddoelstelling van het onderwijs. De doelstellingen zijn kennisoverdracht, wisselwerking met het bedrijfsleven, kwaliteit- en/of doelmatigheidsverhoging, het leveren van een bijdrage aan ‘een leven lang leren’ dan wel het bevorderen van de toegankelijkheid van het onderwijs.

Vanuit deze optiek zijn transferactiviteiten onlosmakelijk verbonden met de kernactiviteit onderwijs. Via interne richtlijnen voor tariefstelling wordt geborgd dat contractactiviteiten minimaal kostendekkend worden uitgevoerd.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht ziet toe op het handelen van het College van Bestuur van HAS green academy. De taken van de Raad van Toezicht liggen vast in de statuten van de Stichting HAS Opleidingen.

Benoeming leden van de Raad van Toezicht

De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van 4 jaar en zijn herbenoembaar voor een termijn van 4 jaar. In de statuten van Stichting HAS Opleidingen is vastgelegd hoe de benoeming geschiedt.

Leden van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van HAS green academy kent 5 leden:

Het rooster van aftreden wordt jaarlijks vastgesteld en is te bekijken in de downloads.

Het jaarverslag van de Raad van Toezicht is vanaf 2020 geïntegreerd in het algemene jaarverslag van de HAS en is te vinden onder het kopje jaarverslagen.

Internationalisering

Internationalisering: optie wordt noodzaak. De wereldwijde vraag naar kwalitatief goed hoger onderwijs blijft groeien.

Ook in Nederland komen onze studenten steeds vaker te werken in een internationaal georiënteerd werkveld en in internationale teams. Dat vergt een internationale oriëntatie en interculturele vaardigheden.

HAS green academy heeft de afgelopen jaren door de inspanningen en het enthousiasme van velen mooie stappen gezet op het gebied van internationalisering. Met als belangrijkste doel om de internationale arbeidspositie van onze studenten te versterken.

 

 

Met internationalisering op HAS Hogeschool willen we:

 • Studenten internationale competenties laten verwerven
  zodat jij als student als professional in een internationale context plezierig en effectief kan functioneren,
 • Een stevige internationale (kennis)positie ontwikkelen
  om bedrijven en organisaties te kunnen ondersteunen bij hun internationale innovatie- en ontwikkelingsvraagstukken op het gebied van vakkennis, capacity building en ontwikkelingssamenwerking.

Daarom blijven we internationalisering verder integreren in onze 3 primaire processen:

 • onderwijs,
 • kennisontwikkeling en
 • kennistransfer.
Sustainable Development Goals

HAS green academy draagt bij aan de Sustainable Development Goals (SDG’s)

Van de 17 doelen raken de doelen die op de afbeelding te zien zijn het meeste aan de missie van HAS green academy. 

Het is overduidelijk dat onze wereld in een ongekend tempo verandert. Dit brengt een reeks aan maatschappelijke uitdagingen in het agrofood- en leefomgevingsdomein met zich mee. Zo moeten agrofoodbedrijven binnen tien tot vijftien jaar al zoveel mogelijk duurzaam, klimaatneutraal en circulair opereren. Tegelijkertijd moet de internationale voedselproductie omhoog en de veiligheid gegarandeerd. In nutritioneel opzicht moet het voedsel veel gezonder worden. En dat alles tegen een drastisch veranderende achtergrond. De trek naar de steden, het veranderende klimaat, de verouderende agrarische beroepsbevolking, het veranderde krachtenveld in de distributie en ga zo maar door. Ondertussen bieden deze uitdagingen ook veel kansen voor iedereen die zich er bewust van is.

Kansen op onderwijsgebied
Zo biedt het voor HAS green academy kansen op onderwijsgebied. Onze missie is het opleiden van jonge mensen en die zich laten ontwikkelen om met de grote uitdagingen van onze maatschappij op het gebied van agro, food en leefomgeving aan de slag te gaan. En meer dan dat: verschil te maken. Via onze onderwijsprogramma’s geven we studenten en cursisten de kennis en leren we ze vaardigheden aan om een succesvolle bijdrage te leveren aan uitdagingen als voedselzekerheid, de transitie van fossiele naar duurzame energiebronnen, het verbeteren van de bodem, gezond eten, een gezonde leefomgeving, terugdringen van welvaartsziekten en het tegengaan van klimaatverandering.

SDG’s als richtinggevend kader
Vanuit haar missie zet HAS Hogeschool zich vol in om bij te dragen aan de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties (VN): duurzame ontwikkelingsdoelen die volgens de VN ‘de wereld tot een betere plek moeten maken in 2030’. Deze ontwikkelingsdoelen volgen de millenniumdoelen uit 2000 op en richten zich niet alleen op ontwikkelingsdoelstellingen, maar ook op verduurzaming. Ze gelden wereldwijd als een belangrijk richtinggevend kader.

 

Meer weten? Kijk op www.sdgnederland.nl

 

 

Jaarlijkse evenementen

Onze jaarlijkse evenementen

Bij HAS green academy organiseren we geregeld verschillend netwerk evenementen. Een aantal van deze echte HAS-events komen jaarlijks terug. Klap de items hieronder uit en ontdek meer over deze evenementen.

HAS Expo

De HAS Expo is een kennisexpositie waarmee wij aan iedereen laten zien wat we als hogeschool en kennis- en expertisecentrum in huis hebben. Deze expo draait om wie wij HAS’ers zijn en waar we in geloven: werken aan een betere toekomst voor onze mensen en de wereld. 

Tijdens de kennisexpositie laten we zien hoe we dat doen met als uitgangspunt ons unieke HAS-concept: studenten, docenten en professionals uit het werkveld die sámen werken aan maatschappelijke vraagstukken in de agro, food en leefomgeving.

 

Bezoek de digitale HAS Expo van 2024

HAS Food Experience

De HAS Food Experience is hét jaarlijkse food-evenement van HAS green academy waarop studenten innovatieve food-projecten presenteren en meedingen naar de FoodmanShip Awards. Dit jaar was de 14e editie van het evenement dat de afgelopen jaren tot soms wel 1500 bezoekers trok, onder wie veel foodprofessionals en gerenommeerde foodbedrijven. In coronatijd werd het evenement vernieuwd. De HAS Food Experience werkt van podium naar platform en zorgt er zo voor dat steeds meer studenten met hun kansrijke ideeën en projecten de weg naar de markt vinden.

Bekijk hier de editie van 2024

6 TOP-OPLEIDINGEN IN KEUZEGIDS HBO 2024

HAS green academy is in de Keuzegids hbo 2023 met 6 topopleidingen bezegeld. In de ranking van middelgrote hogescholen zijn we uitgeroepen tot de beste groene hogeschool van Nederland!

6 TOP-opleidingen bij HAS green academy

NVAO GEACCREDITEERD

Alle HBO opleidingen van HAS green academy zijn NVAO geaccrediteerd.
Meer informatie over de accreditatie is te vinden op de website van NVAO.

Naar de website van NVAO

Cedeo

Cedeo erkend

HAS green academy is dé hbo-opleider voor professionals in agro, food en leefomgeving. We ondersteunen al ruim 25 jaar professionals bij hun ambitie te groeien in hun loopbaan.

Wij blijven continu investeren in onze opleidingen en in (langdurige) relaties met onze opdrachtgevers. En met succes: onze huidige opdrachtgevers waarderen onze aanpak met een 9,8 voor klanttevredenheid (getoetst door Cedeo).

Meer over Cedeo