1. Home
  2. Meer HAS
  3. Nieuws
  4. HAS-lectoraten dragen bij aan ontwikkeling nieuwe rotatieteelten in de Peel

HAS-lectoraten dragen bij aan ontwikkeling nieuwe rotatieteelten in de Peel

Boeren, proeftuinen, onderwijsinstellingen waaronder HAS Hogeschool en de overheid zijn samen gestart met het innovatieve project ‘Verbonden Peelproeftuinen voor Slimme Rotatieteelten’. Lectoren Rob Bakker en Judith van de Mortel gaan samen met docentonderzoekers en studenten binnen het project praktijkonderzoek doen naar de verduurzaming van de landbouw.

HAS-lectoraten ontwikkeling nieuwe rotatieteelten Peel

“De afgelopen jaren hebben we hier met de individuele partners binnen de Verbonden Peelproeftuinen ook al aan gewerkt”, zeggen de lectoren hierover, “maar vanuit dit project kunnen we de samenwerking veel meer stroomlijnen. Een mooie ontwikkeling.”

Publicatiedatum
31-03-2022

Over het project

Nitraatuitspoeling, biodiversiteit, kringlooplandbouw en behoud van een gezonde bodem zijn onderwerpen waar veel van boeren wordt verwacht. Als antwoord hierop ontwikkelen de samenwerkende partijen nieuwe teelten voor vruchtwisseling in de Peel. Teelten die op termijn economisch rendabel moeten zijn. Meer boeren zijn welkom om aan te sluiten.

Nieuwe gewassen ontwikkelen

Het plan is dat boeren in de Peelproeftuinen én op eigen percelen nieuwe rotatieteelten ontwikkelen. De partijen gaan uit van vruchtwisseling van bestaande en ook nieuwe gewassen zoals bijvoorbeeld lupine en veldbonen. Bij de ontwikkeling van nieuwe gewassen voor vruchtwisseling krijgen boeren hulp van HAS Hogeschool, WUR Open Teelten Vredepeel en het Praktijkcentrum voor Precisielandbouw. Cruciaal voor het slagen van het project is de samenwerking met en tussen boeren. Bijvoorbeeld op het gebied van grondruil als een rotatieteelt andere grond vergt. Of vanuit teelt-kennisgroepen om kennis en ervaring over teelten uit te wisselen.

Duurzaam en productief

Het beoogde resultaat is dat het werken met slimme rotatieteelten kosten bespaart, de bodemvruchtbaarheid toeneemt, er minder gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest nodig zijn en de uitspoeling van schadelijke stoffen zoals nitraat wordt verminderd. Michiel Ytsma van AgroProeftuin de Peel: “Zo werken we samen met boeren in de Peel aan een duurzaam verdienmodel voor bedrijven op de zandgronden.”

Unieke samenwerking tussen regio’s

Uniek in dit project is de samenwerking tussen de regio’s Noordoost-Brabant, Zuidoost-Brabant en Noord-Limburg. De proeftuinen en netwerkorganisaties WUR|Open Teelten proefbedrijf Vredepeel, Platform Nieuwe Teelten Limburg, Praktijkcentrum voor Precisielandbouw, Regio Noord-Limburg, LLTB, Innovatiehuis de Peel en AgroProeftuin de Peel zijn actief betrokken. Deze samenwerking moet leiden tot een innovatienetwerk dat boeren inhoudelijk ondersteunt bij hun activiteiten in dit project.

Financiële ondersteuning

De samenwerking wordt financieel ondersteund door het IBP Vitaal Platteland Zuidoostelijke Zandgronden. Hierin zijn het Rijk, de provincies Limburg en Noord-Brabant, waterschappen Aa & Maas en Limburg en de gemeenten uit Noord Limburg, Noordoost- & Zuidoost-Brabant vertegenwoordigd.

Sustainable Development Goals

  • Sustainable Development Goal 4: Kwaliteitsonderwijs
  • Sustainable Development Goal 12: Verantwoorde consumptie en productie
  • Sustainable Development Goal 15: Leven op het land
  • Sustainable Development Goal 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken