1. Home
 2. Onderzoek
 3. HAS International Projects

HAS International Projects

HAS International Projects (HIP) is binnen HAS green academy het centraal coördinatiepunt voor internationale projecten. We hebben inmiddels een mooi projectenportfolio opgebouwd en dit portfolio biedt docenten de kans om ervaring op te doen in het buitenland. Daarnaast geeft internationale samenwerking de ontwikkeling van kennis en expertise een boost én creëert het mogelijkheden voor studenten als het gaat om stage en studie. We richten ons hierbij op Westerse regio’s, opkomende economieën en ontwikkelingslanden.

Internationale projecten kunnen door het betrekken van meer docenten, studenten en het opbouwen van het netwerk en portfolio een katalysator zijn voor:

 • versterking van internationalisering in het onderwijs
 • vergroten van buitenlandse instroom in de opleidingen
 • vergroten van internationale business portfolio (projecten, training)
 • versterken en verbinden van onze kennisontwikkeling op het gebied van internationalisering, bijvoorbeeld door samenwerking met buitenlandse universiteiten

HIP ziet de potentie op internationaal gebied en heeft de ambitie om verder te groeien. Groei in het aantal docenten met internationale ervaring, maar ook groei in de zin van een grotere verscheidenheid aan onderwerpen en expertises vanuit de verschillende opleidingen.

Inhoudelijke projecten

Een HAS International Project is gericht op strategische samenwerking van het groene onderwijs met bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties met betrekking tot agro, food en leefomgeving in nieuwe markten, eventueel in opkomende economieën. Deze projecten worden uitgevoerd in opdracht van (en gefinancierd door) een externe opdrachtgever, zoals NUFFIC, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het Ministerie van Buitenlandse en/of Economische Zaken.

De projecten worden geïmplementeerd door een projectconsortium bestaande uit partners uit het groene onderwijs, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de overheid van zowel Nederland als het projectland. De looptijd van deze projecten is in het algemeen van een middellange termijn (2-4 jaar). Om deze projecten goed te kunnen laten aansluiten op de technische en economische ontwikkelingen in deze nieuwe markten zullen deze landen/regio’s nauw gevolgd blijven worden door HIP-acquisiteurs.

Vanuit HIP zijn we voor de lange termijn op zoek naar samenwerking met derden, NGO’s of commerciële partners om trajecten op te zetten waarin internationale kennisdeling en kennisoverdracht centraal staan. Ook het bedrijfsleven wordt hierbij betrokken als direct kanaal om projecten uit te voeren.

Bekijk de interactieve kaart met een overzicht van lopende én afgeronde projecten

Projecten uitgelicht

 • SEAD-West

  Ontwikkeling tuinbouwonderwijs Rwanda

  In het internationale project SEAD-West heeft HAS green academy gewerkt aan de ontwikkeling van het tuinbouwonderwijs in de westelijke provincie van Rwanda in Afrika. Het project is inmiddels afgerond.

 • avocado

  FORQLAB: onderzoek avocadoteelt in Kenia

  HAS green academy werkt tot mei 2024 binnen het project FORQLAB met een serie afstudeeropdrachten aan food loss/waste en food quality in de Keniaanse avocadowaardeketen.

 • Substraattraining Benin

  Substraattraining geven aan telers in Benin

  HAS green academy werkt samen met Holland Greentech en UCCM Calavi aan een internationaal Nuffic-project in het Franstalige Benin in West-Afrika gericht op substraattraining aan telers.

 • Praktijkgericht onderwijs Indonesië

  Verbeteren praktijkgericht onderwijs Indonesië

  HAS green academy participeert in een 2-jarig Nuffic-project gericht op het ondersteunen en verbeteren van praktijkgericht onderwijs in Indonesië. We werken hierin samen met zowel Indonesische als Nederlandse partners.

Projecten per regio

Afrika

Zuid-Afrika

SEAD-SA - Strengthening Education and Agri-business interaction for sustained employment and agricultural Development in South Africa

Looptijd: 1 januari 2018 – 31 maart 2023

Status: Loopt

Contactpersoon: Toon Keijsers (projectleider)

Partners: HAS green academy, Elangeni College, Lentiz, Wageningen University

Doelstellingen
-Bijdragen aan het beëindigen van honger (SDG 2)
-Het beëindigen van armoede in alle vormen (SDG 1)
-Bevorderen van landbouwgroei
-Creëren van ecologisch duurzame voedselsystemen
-Beperken van ondervoeding

Dit project beoogt de volgende langetermijneffecten:
-het onderwijsstelsel (TVET/HE) is van goede kwaliteit, relevant en toegankelijk (SDG 4)
-partnerschappen tussen personen en organisaties zijn inclusief en duurzaam (SDG 17)
-organisaties die een sleutelrol spelen in de (sectorale) inclusieve ontwikkeling van partnerlanden worden versterkt door de instroom van versterkte arbeidskrachten

Inhoud
Hoewel de landbouwsector in Zuid-Afrika een belangrijke motor van economische groei is, werk biedt aan 900.000 mensen en (in 2015) werd beschouwd als de belangrijkste banenschepper, is het ook een sector die grote kloven vertoont tussen de verworven competenties van schoolverlaters (vooral kwetsbare groepen) en de competenties die de industrieën in de landbouwsector nodig hebben.

Deze 'vaardigheidskloof' doet zich voor in de primaire productie (bv. hoe om te gaan met veranderende klimaatomstandigheden die van invloed zijn op de landbouw; hoe gebruik te maken van de mogelijkheden van landhervormingsprogramma's) en in de ontwikkeling van agro-business (bv. hoe de ondernemersvaardigheden te vergroten bij jonge schoolverlaters die werk vinden in de sector).

Het voorgestelde project pakt deze vaardighedenkloof aan met proefbenaderingen in de pluimvee-, zuivel- en varkenshouderijsector in KZN en de tuinbouwsector in WC door onderwijsinstellingen van alle niveaus en het bedrijfsleven samen te brengen in één leergericht netwerk. Het initiatief is bedoeld om studenten praktisch onderwijs en blootstelling aan relevante sectoren te bieden om hun inzetbaarheid te vergroten.

Tegelijkertijd vergroot het de kansen van de industrie om het bekwame personeel te vinden dat zij zoekt om de productie te verhogen. Dit win-win-concept zal naar verwachting de sleutel zijn tot duurzaam succes voor de agro-industrie en de werkgelegenheid in Zuid-Afrika.

Rwanda

SEAD-West

Looptijd: 1 januari 2018 – 31 maart 2023

Status: Loopt

Contactpersoon: Peter van Oene (projectleider) en Erno Bouma

Partners: HAS green academy, Yuverta, Aeres Hogeschool, Q-point, University of Rwanda, Mott Macdonald, Holland Greentech, Rwanda Development Board, MSM

Doelstellingen
De doelstelling van het project is bij te dragen aan de tweede duurzame ontwikkelingsdoelstelling: een einde maken aan de honger (SDG-2).

Het project zal bijdragen aan de volgende langetermijneffecten:
-ondervoeding verminderen
-landbouwgroei bevorderen
-ecologisch duurzame voedselsystemen creëren

Op middellange termijn zal het project bijdragen tot het volgende effect:
-onderwijssysteem (TVET/HE) is van goede kwaliteit, relevant en toegankelijk (SDG 4)
-partnerschappen tussen personen en organisaties zijn inclusief en duurzaam (SDG 17)
-organisaties die belangrijk zijn voor (sectorale) inclusieve ontwikkeling van partnerlanden worden versterkt door instroom van verbeterde arbeidskrachten.

Inhoud
Waar SEAD zich richt op de waardeketens voor pluimvee, zuivel, tuinbouw en aardappelen in de noordelijke, oostelijke en zuidelijke provincies, draagt dit SEAD-West project bij aan de voedselzekerheid in Rwanda door het versterken van technisch en beroepsonderwijs waardoor geïntegreerde voedselketens kunnen worden ontwikkeld rond de waardeketens voor tuinbouw, zuivel en pluimvee in de westelijke provincie.

Op basis van de ervaringen en inzichten die in het SEAD-project zijn opgedaan, zal SEAD-West nieuwe partnerschappen opzetten en bestaande versterken om de ontwikkeling van agrarische waardeketens te stimuleren via 1) curriculum (her)ontwikkeling en loopbaanadvies voor formele studenten, 2) gerichte vaardigheidstrainingen voor boeren en verleners van voorlichtingsdiensten en 3) toegepast onderzoek en activiteiten die bijdragen tot innovaties in de waardeketens.

Ook zorgt het voorstel voor gelijke kansen, relevantie voor de arbeidsmarkt en versterking van het beheer van de ketenactoren met het oog op duurzaamheid. Een sterke focus in het SEAD-West project ligt op het samenbrengen van de triple helix partners (onderwijs, particuliere sector en overheid) in een STIC (Service, Training en Innovatie Centrum) om 1) de economische resultaten van de waardeketens van het project te versterken, 2) de Nederlandse particuliere landbouwsector te ondersteunen en 3) mogelijkheden te bieden voor samenwerking tussen partners buiten de reikwijdte van het project.

Om SEAD-West met succes uit te voeren, werden aan beide zijden consortia opgericht om de beschikbaarheid van de vereiste expertise te garanderen en synergieën te creëren met relevante projecten en netwerken, zoals SEAD, HortInvest en Water4Growth.

Benin

Klimaatvriendelijke bodemloze tuinbouw als bedrijf introduceren

Looptijd: 1 maart 2021 – 28 februari 2023

Status: Loopt

Contactpersoon: Marjo Baeten (programma-manager HIP)

Partners: HAS green academy, Holland Greentech

Doelstellingen
De algemene doelstelling is de voedsel- en voedingszekerheid te waarborgen door de prestaties van de Beninse landbouw te verbeteren, zodat deze een duurzame voedselproductie kan waarborgen en kan bijdragen tot voedsel- en voedingszekerheid, en de economische en sociale ontwikkeling van de mannen en vrouwen van Benin te stimuleren met het oog op de verwezenlijking van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling.

Inhoud
Het gebrek aan regen in het droge seizoen is ook een uitdaging. De verkoopprijs voor tomaten is hoog in het droge seizoen en de aangesloten landbouwers zouden graag in deze periode willen produceren. Er is echter weinig toegang tot adequate irrigatiesystemen. De productie van tomaten is daarom moeilijk en bijna onmogelijk met onze huidige teelttechnieken (in het open veld).

Wij geloven dat de productietechnieken die deze uitdaging en dit probleem zouden kunnen oplossen, de teelt in substraat / grondloze culturen zouden zijn. Teelt in substraat is een produktietechniek die de produktie mogelijk maakt op een gezond medium dat vrij is van ziekten en plagen.

Een aantal landbouwers in de Unie heeft deze productietechniek in het verleden reeds uitgeprobeerd, maar ze zijn allemaal mislukt door een gebrek aan kennis en vaardigheden. Minder dan 5 landbouwers zijn met deze techniek geslaagd, maar de meerderheid van onze leden beschikt niet over de kennis en is dus mislukt toen zij het probeerden.

Om deze kenniskloof te dichten en de deskundigheid van de landbouwers op het gebied van bodemloze productie te vergroten, is er in de Unie behoefte aan 1) opleiding van landbouwers en opleiders in de productietechnieken op basis van bodemgrond 2) demonstratie van technologieën voor bodemloze productie 3) inzicht in en identificatie van geschikte substraten voor bodemloze productie 4) verbetering van de kennis en vaardigheden door 'leren door te doen' met coaching 5) integratie van vaardigheden inzake bedrijfsmodellen in de opleiding om de winstgevendheid van de landbouwers te vergroten.

Kenia

Enhancing Partnerships for Industry-led Vocational Training and education in Water for Agriculture (ePIVOT - Water)

Looptijd: 1 juni 2020 – 31 december 2022

Status: Afgesloten

Contactpersoon: Marjo Baeten (programma-manager HIP)

Partners: HAS green academy, Wageningen University, Hogeschool Van Hall Larenstein, Aeres Hogeschool, World Waternet, Climate Adaptation Services

Inhoud
Samen met collega's van WUR, AERES en Van Hall Larenstein werken we aan curriculumontwikkeling, stage protocollen en aan opzetten van samenwerking met het bedrijfsleven.

De tuinbouw is de snelst groeiende subsector in Kenia. Verwacht wordt dat deze sector het meest zal bijdragen aan de beoogde armoedebestrijding en algemene voedselzekerheid. Onregelmatige neerslagpatronen die aanhoudende droogteperiodes en overvloedige regenval veroorzaken, stellen de landbouwsector voor moeilijke uitdagingen.

Oplossingen voor deze uitdagingen zijn vaak niet opgenomen in de land- en tuinbouwcurricula, waardoor een gebrek aan capaciteit op het gebied van water- en klimaatslimme tuinbouw ontstaat. Dit project beoogt de tuinbouwsector te verbeteren door het curriculum over water- en klimaatslimme praktijken te verbeteren, de capaciteit van leraren te vergroten, meer toegang tot praktische opleidingsfaciliteiten te creëren en de kennis- en communicatiebanden tussen onderwijsinstellingen en de publieke en private sector te versterken.

Het zal ook de vraag van de arbeidsmarkt afstemmen op het onderwijsaanbod, waardoor de output van geschoolde studenten toeneemt. Dit project heeft tot doel de lacunes in kennis en vaardigheden met betrekking tot water- en klimaatslimme tuinbouw op te vullen, de capaciteit van de TVC's te versterken door een sterke samenwerking tussen de onderwijsinstellingen en de particuliere sector, de banden tussen de verschillende actoren te versterken om praktijkleren en innovatie mogelijk te maken door de tuinbouw- en watersector met elkaar te verbinden.

Enhancing Partnerships for Industry-led Vocational Training and education(ePIVOT) in the horticulture value chains of Kenya

Looptijd: 1 juni 2019 – 31 december 2022

Status: Afgesloten

Contactpersoon: Marjo Baeten (programma-manager HIP)

Partners: HAS green academy, Meru University,  Wageningen University, Hogeschool Van Hall Larenstein, Aeres Hogeschool, Horticulture Crops Directoreate

Inhoud
Capacity Building met Universiteit in Meru en 5 TVET-instellingen (MBO’s) in West- en Oost-Kenia.

De tuinbouw is de snelst groeiende subsector in Kenia. Verwacht wordt dat deze sector het meest zal bijdragen tot de beoogde armoedebestrijding en algemene voedselzekerheid. Het is over het algemeen een arbeidsintensieve sector met een grote vraag naar geschoolde werknemers, opgeleide opzichters en professionele managers.

Meer dan zes miljoen Kenianen zijn direct en indirect werkzaam in de tuinbouw; vrouwen vormen 75% van de arbeidskrachten in de tuinbouwsector. Wil de tuinbouwsector concurrerend, duurzaam en inclusief zijn, dan moet worden voorzien in de behoeften van zowel commerciële als kleinschalige boeren, waaronder gemarginaliseerde groepen in Kenia die voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van kleinschalige tuinbouw.

75% van de totale landbouwproductie van Kenia is nog steeds afkomstig van kleine boeren. De huidige TVC's en bijbehorende onderwijsinstellingen zijn zeer algemeen gericht en er is een gebrek aan gespecialiseerde arbeidskrachten in de tuinbouw. Dit project beoogt deze lacunes op te vullen door de capaciteit van de TVT's te versterken via een sterke samenwerking tussen de onderwijsinstellingen en de particuliere sector, door de banden tussen de verschillende actoren aan te halen en door praktijkleren en innovatie in de tuinbouwsector mogelijk te maken.

Food Waste Reduction and Food Quality Living LAB (FORQLAB)

Looptijd: Sinds 1 mei 2022

Status: Loopt

Contactpersoon: Marjo Baeten (programma-manager HIP)

Partners: HAS green academy, Greenport West-Holland, Egerton University, Meru University, Hogeschool Inholland, Hogeschool Van Hall Larenstein, Aeres Hogeschool.

Inhoud
Food Waste Reduction and Food Quality Living LAB (FORBLAB).Het consortium wil bijdragen aan de structurele vermindering van voedselverliezen na de oogst en aan de verbetering van de voedselkwaliteit in de Keniaanse waardeketens van avocado's en zuivelproducten, door de toepassing van technische oplossingen en instrumenten, alsook door de verbetering van de competenties inzake ketenbeheer in die voedselketens.

Dit toegepast onderzoek richt zich op de ontwikkeling van keteninterventies van twee grondstoffen in Keniaanse voedselsystemen. Avocado (binnenlandse en exportketen) en zuivel (binnenlandse keten) werden geselecteerd als voorbeelden van tuinbouw- en veeteeltgrondstoffen. De resultaten zijn schaalbaar naar andere verse en verwerkte grondstofketens.

Het doel is om bij te dragen aan een structurele vermindering van verliezen na de oogst in Keniaanse avocado- en zuivelketens door de toepassing van technische oplossingen en instrumenten en verbeterde competenties op het gebied van ketenbeheer. De aanpak is toegepast en business-to-business en er worden belanghebbenden bij betrokken. De geselecteerde regio's (Central Highlands en West-Kenia) hebben een groot potentieel voor de invoering van innovaties.

Europa

Roemenië

Sustainable strategic project-based cooperation of Green Education Institutions for the development of sustainable, future-oriented Green Education in Romania.

Looptijd: 1 september 2022 – 31 december 2022

Status: Afgesloten

Contactpersoon: Marjo Baeten (programma-manager HIP)

Partners: HAS green academy, Yuverta, Terra Mbo, Lentiz, Hogeschool Van Hall Larenstein

Inhoud
De gelegenheid om samenwerkingsprojecten over de ontwikkeling van groen beroepsonderwijs in Roemenië te verwerven, reeds bestaande banden te versterken en kennis te nemen van de huidige ontwikkelingen in het Roemeense groene onderwijs.

Deze activiteit draagt bij tot de doelstellingen van de derde fase van het versnellingsprogramma voor internationalisering: -Versterking van de strategische positionering en zichtbaarheid in Europa-Bevordering van de deelname aan internationale onderwijs-ontwikkelings- en samenwerkingsprojecten en partnerschappen.

De thema's uit de KIA die expliciet aan bod zullen komen in de te verwerven projecten zijn:
-gerecycleerde landbouw
-klimaatneutrale landbouw en voedselproductie
-klimaatbestendig stedelijk gebied
-gewaardeerd, gezond en veilig voedsel

Deze prioriteiten sluiten goed aan bij wat de Roemeense collega's tijdens eerdere contacten hebben aangegeven.

Noord-Amerika

Kentucky

Collaboration on horticulture Kentucky & Nederland

Looptijd: 1 september 2022 – 1 april 2023

Status: Loopt

Contactpersoon: Marjo Baeten (programma-manager HIP)

Partners: HAS green academy, Yuverta, Hogeschool Inholland

Inhoud
De ambitie is om de publiek-private samenwerking tussen Nederlandse partijen en het tuinbouwcluster in Kentucky (Let’s grow together) te ondersteunen met samenwerking tussen kennisinstellingen.

In juni 2020 is een ambitieuze samenwerkingsovereenkomst getekend tussen 17 bedrijven, kennisinstellingen en overheden uit Kentucky en Nederland. De HAS is één van de ondertekenaars van deze samenwerking.

In deze overeenkomst spreken de organisaties de gezamenlijke ambitie uit om in Kentucky een ecosysteem voor duurzame voedselproductie te ontwikkelen, gebaseerd op Nederlandse kennis, kunde en ervaring in de tuinbouwsector. Lokale kennisontwikkeling is één van de belangrijkste speerpunten van de overeenkomst: 'Developing education programs in Kentucky to develop horticulture talent in partnership between the university parties to this agreement.'

Deze samenwerking heeft al verschillende resultaten opgeleverd: er wordt volop zaken gedaan tussen Nederlandse en Amerikaanse bedrijven, er zijn meerdere onderzoeken uitgevoerd om in kaart te brengen hoe het ecosysteem verder ontwikkeld kan worden, en in maart 2022 is de samenwerking uitgebreid met 9 nieuwe partners.

Op het gebied van onderwijs en kennisontwikkeling kan de samenwerking nog een stimulans gebruiken. Er lopen momenteel een aantal MOU’s die nog concreter invulling vragen op het gebied van staff & student exchange, en andere kansen voor het Nederlandse (en US) onderwijs.

Inmiddels hebben een aantal instellingen uit Kentucky 20 juni 2022 Nederland bezocht, en willen we de situatie ter plekke graag goed in ogenschouw nemen om de goede afspraken te kunnen maken. Daarnaast verwacht de Kentucky-overheid in augustus 2022 uitslag van de grant proposal die is ingediend bij de federale overheid om het agtech ecosysteem verder te stimuleren. Deze aanvraag voor $100 miljoen lijkt zeer kansrijk, en is onderbouwd met Nederlandse studies en voorbeelden.

De samenwerking die met Nederland is opgebouwd vormt dan ook een belangrijke basis voor de aanvraag. Kennisontwikkeling is één van de belangrijke onderdelen die in de plannen van de aanvraag worden genoemd. Hiermee hebben Nederlandse kennisinstellingen een uitstekende uitgangspositie om de samenwerking met Kentucky de komende jaren te intensiveren. Om deze kans volop te benutten, is het van belang de relaties nu verder aan te halen.

Azië

India

Increased opportunities for Indian and Dutch stakeholders along the Indian vegetable value chain

Looptijd: Sinds 1 september 2018

Status: Loopt

Contactpersoon: Toon Keijsers (projectleider)

Partners: HAS green academy, Hogeschool Van Hall Larenstein, Aeres Hogeschool, Yuverta, Lentiz, Holland Door

Inhoud
In mei 2012 hebben de Indiase en Nederlandse ministeries van Landbouw een Indo-Nederlands landbouwactieplan ondertekend om samen te werken aan verdere verbeteringen van de agrarische productieketens in India.

Om dit gezamenlijke actieplan zichtbaar te maken is gekozen voor het concept om gezamenlijke Indo-Nederlandse Centers of Excellence (CoE) op te richten. Het actieplan wordt op nationaal niveau gecoördineerd door beide regeringen, de uitvoering is gedecentraliseerd en de verantwoordelijkheid ligt bij de deelstaatregeringen in India.

Hoewel de nadruk ligt op het vergroten en verder optimaliseren van specifieke elementen van de agro-foodketen, is een van de belangrijkste doelstellingen van het realiseren van de gezamenlijke CoE's het stimuleren van een integrale ketenbenadering in de Indiase landbouw. Dit omdat dit altijd een van de belangrijkste succesfactoren is geweest achter de wereldwijde resultaten van de Nederlandse landbouw.

Subdoelstellingen

 • CoE als onderdeel van Indo-Nederlands actieplan moet de integrale keten verbeteren als motor voor innovatie langs de gehele agro waardeketen
 • Creëren van een platform om te demonstreren hoe Nederlandse tuinbouwtechnologie en knowhow kan presteren in de Indiase context
 • Verbetering van de promotie van Nederlandse technologie door demonstratie door CoE's en training van Indiase boeren om de natuurlijke weerstand tegen verandering van de huidige landbouwpraktijken te verminderen
 • Verbetering en verhoging van de effectiviteit van CoE's door training van hun personeel en het opzetten van een train-of-trainer programma (ToT)
 • Katalyseren van verdere professionele ontwikkeling van boeren
 • Stimuleren van relaties tussen Indiase en Nederlandse bedrijven en instituten

Goa, India

Looptijd: 1 september 2022 – 1 maart 2023

Status: Loopt

Contactpersoon: Frank Verkroost (projectleider) en Linda Bonte

Partners: HAS green academy, Yuverta, Koning Willem 1 College, ICAR, Mineral Foundation of Goa, Goa Chamber of Commerce & Industry, Ramanata crisna pai raikar school of agriculture

Three schools, one mission: maintaining and further developing cooperation between schools, companies, institutions and organizations in the Netherlands and Goa

Doelstellingen

 • Het opbouwen van een langdurige en strategische samenwerking tussen mbo en hbo scholen en Nederlands bedrijfsleven met scholen en bedrijven in de regio GOA
 • Inventariseren wat de exacte kennisvraag is van de Ramanata Crisna Pai Raikar School of agriculture, in het kader van de nieuw op te zetten van een tweejarige Food Technology opleiding. HAS en Yuverta kunnen hier een mooie rol in spelen, zeker omdat hier een combinatie van mbo en hbo mogelijk is
 • Opstarten en ontwikkelen van gezamenlijk onderzoek van onderwijs en bedrijfsleven uit Nederland en Goa. O.a. Euroma en Slow Food Masters hebben vanuit Nederland al hun interesse getoond
 • Gezamenlijk opzetten van stageplekken zodat er verbinding ontstaat tussen jong talent uit Nederland en jong talent uit India
 • Inventariseren of er ondersteuning mogelijk is bij curriculum ontwikkeling, met focus op de meer Europese manier van lesgeven (o.a. PGO). Dit geeft de Nederlandse docenten de mogelijkheid om naast hun expertise te delen ook buitenland ervaring op te doen
 • Het nog verder uitbouwen van al bestaande contacten en de activiteiten intensiveren en uitbreiden

Activiteiten

 • Versterken/uitbouwen van het ecosysteem van bedrijven en onderwijsinstellingen in Nederland en Goa
 • Contacten Landbouwraad verder vormgeven en verdiepen (Michiel van Erkel, Rima Rai)
 • Opzetten langdurige en strategische samenwerking tussen Ramanata Crisna Pai Raikar, School of Agriculture & community College en de HAS, Yuverta en het KW1 college
 • Uitwisseling en kennisoverdracht tussen studenten en docenten op het gebied van Horticulture & Food Technology o.a. door mee te denken aan de opzet van een tweejarige Food Technology opleiding
 • Bijdrage leveren aan ontwikkeling curriculum Ramanata Crisna Pai Raikar, School of Agriculture & community College. Er is een specifieke vraag aan de HAS en Yuverta gesteld om mee te denken aan het opzetten van een tweejarige opleiding Food Technology waar in Goa een grote behoefte aan is (er gaat te veel voedsel verloren tijdens oogst, bewaren en bewerking en de kwaliteit kan beter)
 • Nederlandse docenten buitenland ervaring laten op doen zodat zij dit kunnen overdagen aan de Nederlandse studenten
 • Bijdrage leveren aan ontwikkeling curriculum zorginstellingen en opleidingen (Koning Willem I College). De link met voeding wordt gelegd op het gebied van passende producten voor ouderen en zorgpatiënten
 • Hernieuwde contacten met bedrijven (Coca Cola, Nestlé India, United Breweries, etc.) en instellingen in Goa om stageplaatsen en projecten weer op te starten na de Corona pandemie
 • Zoeken naar mogelijkheden tussen samenwerking bedrijven in India en Nederland. Er is vanuit Nederland al interesse getoond door Euroma Zwolle (kruiden en specerijen) en Slow Food Masters Deurne (vleesvervangers op basis van Jackfruit). De bedoeling hiervan is om samen met HAS en Yuverta nieuwe projecten op te starten op het gebied van productontwikkeling en kwaliteit, om met name de export van producten te verbeteren.
Indonesië

Versterking van Nederlands - Indonesische samenwerking met betrekking tot de revitalisatie van TVET-onderwijs met verankering van ecologisch en economisch kennis, kunde en vaardigheden

Looptijd: 1 januari 2023 – 1 juli 2023

Status: Loopt

Contactpersoon: Bram van Helvoirt (projectleider) en Marjo Baeten (programma-manager HIP)

Partners: HAS green academy, Holland Door, Zone College, Vonk

Inhoud
Met dit project willen we verder bouwen aan de partnerships en samenwerkingen die afgelopen 5 jaar zijn gerealiseerd via OKP en TMT+ Nuffic programma's. Deze zijn in december 2022 en januari 2023 afgelopen. Het doel van deze programma's was revitalisatie van het middelbaar beroepsonderwijs(TVET's) in Indonesië op institutioneel en onderwijsniveau. Met dit revitalisatieprogramma wordt beoogd om diverse van deze TVET's te professionaliseren naar een Center of Excellence met daarin een sterke verbondenheid met bedrijfsleven. Er werd vooral prioriteit gegeven (op verzoek) aan didactische versterking, samenwerking onderwijs en bedrijfsleven, ondernemerschap en de 21the century skills.

We willen:

 • De opgebouwde relatie met de Project Steering Comité (PSC) te bestendingen en samen met hun een actieplan en prioriteiten voor de komende jaren vast te stellen met daarin nadrukkelijk aandacht voor kwalitatief goed onderwijs dat studenten en de toekomstige generatie voorziet in de capaciteit, kennis en vaardigheden om bij te dragen aan duurzame, gezonde en veilige productieketens, economisch perspectief voor afgestudeerden en in de agrosector, en aan leefbare rural societies. Specifiek zal aandacht gevraagd worden voor de duurzaamheid thema's binnen het onderwijs.

 • Met de specifieke partners uit deze PSC en de uitvoerende organisaties IPB en VEDCA willen we deze aspecten concretiseren en prioriteren. Denk duurzamere productiemethodes, duurzame ketens, waarde creatie, waste management, kringloop landbouwvoedselveiligheid (in combinatie met verdienmodellen op deze thema's) in Indonesië.

Upscaling strategy for the revitalization program of Agricultural SMK’s Indonesia

Looptijd: 1 januari 2020 – 1 november 2022

Status: Afgerond

Contactpersoon: Bram van Helvoirt (projectleider)

Partners: HAS green academy, Yuverta, Zone College, Lentiz, IBP Bogor

Inhoud
Het project is gebaseerd op een aanpak in 5 stappen:

 1. Prioritering van de institutionele, organisatorische behoeften van het eerste cluster in Lombok, prioritering van de GAPS tussen de bestaande curricula en de behoeften van de arbeidsmarkt (tuinbouw, verwerking van landbouwprodukten, pluimvee en veehouderij, en landbouwtechniek)
 2. Versterking van de CORE-opleiders, geselecteerd uit IPB, Vedca, UM, die optreden als toekomstige opleiders van SMK's. In co-creatie revitaliseren we opleidingsmodules en onderwijsmethoden.
 3. Pilot revitalisering van het eerste cluster in Lombok met dit kern trainers team.
 4. Speciale aandacht voor het creëren en versterken van koppelingen tussen clusters SMK's en Industrie (daarvoor maken we ook gebruik van de ervaring van SMKN5. Jember (onderwijsfabriek) en SMKN2 Batu (koppelingen met de industrie). Maar ook de banden tussen Indonesische partners en de Nederlandse partners zullen worden versterkt voor toekomstige trainingen.
 5. Het beschrijven van alle activiteiten en resultaten in een blauwdruk zodat deze in alle regio's van Indonesië kan worden overgenomen. Dit zal dienen om de revitalisering van TVET op te schalen naar het nationale niveau.
Vietnam

Enhancing performance of the horticultural sector in North/central Vietnam: educational, cooperative and value chain development

Looptijd: 1 januari 2019 – 31 maart 2023

Status: Loopt

Contactpersoon: Toon Keijsers (projectleider)

Partners: HAS green academy, Vietnam National University of Agriculture, Hanoi University of Agriculture, Wageningen University, Lentiz, Agriterra

Inhoud
Het project zal voortbouwen op de langdurige partnerschappen tussen 4 Nederlandse consortiumleden en één Vietnamese, en Fresh Academy als partner. Het zal zich concentreren op het verbeteren van de prestaties van geselecteerde groente- en fruitwaardeketens in Noord-Vietnam met de nadruk op gender, jongeren en minderheden:

 1. Het verbeteren van de capaciteit van de volgende generatie die in de tuinbouw en fruitproductie wil werken in elk deel van de waardeketen, zodat zij aan de eisen van de arbeidsmarkt kunnen voldoen
 2. Het verbeteren van de capaciteit van belanghebbenden die reeds in de tuinbouw werkzaam zijn, zodat zij hun prestaties op individueel, organisatorisch en institutioneel niveau kunnen verbeteren en veranderingen kunnen stimuleren om meer marktgericht te worden in elke stap van de waardeketen.

Het project richt zich op de samenleving als geheel: door de lacunes in kennis, vaardigheden en houding in bepaalde waardeketens in de tuinbouw aan te pakken, zullen de prestaties van die waardeketens verbeteren en dat zal bijdragen tot een grotere voedselzekerheid in Vietnam, de totstandbrenging van ecologisch duurzame voedselsystemen en een grotere waterefficiëntie in de landbouw.

Doestellingen middellange termijn:

 • Verbeteringen in de geselecteerde waardeketens zullen leiden tot betere prestaties van de betrokkenen, meer inkomsten voor kleine boeren en zullen hun voedingsstatus verbeteren
 • Institutionele regelingen (Innovatiecentrum voor Tuinbouw, Agri Coöperatieve Kennishub) en onderwijsinstellingen zullen in staat zijn relevante diensten aan te bieden aan leden, studenten en personeel op het gebied van onderwijs en toegepast onderzoek in de geselecteerde waardeketens
 • Studenten van aangeboden capaciteitsopbouwprogramma's zullen niet alleen theoretische kennis verwerven, maar ook praktische vaardigheden en een passende attitude, en zullen klaar zijn om aan de eisen van de arbeidsmarkt te voldoen
 • Als gevolg van beter presterende overheidsfunctionarissen/uitbreidingsfunctionarissen en coöperatief management zullen coöperaties meer marktgericht en ondernemend zijn
 • Studenten en ketenactoren uit beide landen zullen kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van zakelijke relaties tussen Vietnam en Nederland.

Towards a climate resilient nursery sector and value chains in the Mekong Delta through capacity building in the educational and government sectors

Looptijd: 1 september 202 – 31 juni 2023

Status: Loopt

Contactpersoon: Toon Keijsers (projectleider)

Partners: HAS green academy, Aeres University of Applied Sciences, Nong Lam University of Ho Chi Minh City

Inhoud

Het project bouwt voort op bestaande lange termijn partnerschappen tussen twee Nederlandse en twee Vietnamese organisaties die samenwerken om de ontwikkeling van een klimaatbestendige kwekerijsector en waardeketens in de Mekong Delta te bevorderen.

Schaalbare watertechnologie pilots voor de aquacultuur en landbouw (met name fruit) zullen door het project worden geïntroduceerd om klimaatslimme waardeketens te ontwikkelen. De projectpartners zullen samenwerken met lokale overheden en onderwijsinstellingen om de capaciteit te vergroten zodat aanpassingen om de veranderingen in de MD het hoofd te bieden op lokaal niveau kunnen worden versneld.

Deze resultaten zijn in overeenstemming met het MD-ATP, een gezamenlijke lange termijn ambitie van de Vietnamese en Nederlandse regeringen. De beoogde provincies zijn An Giang, Dong Thap, Can Tho, Soc Trang, Tien Giang en Vinh Long.

De samenleving als geheel zal er baat bij hebben als de lacunes in kennis, vaardigheden en houding op het raakvlak van duurzame, veerkrachtige landbouwproductie en slim waterbeheer worden aangepakt en opgevuld. Tegen de achtergrond van de klimaatverandering zullen de prestaties van de aquacultuur- en de plantaardige sector in de MD verbeteren, wat zal leiden tot een grotere voedsel- en voedingszekerheid.

Jordanië

Jordan’s Horticulture: A business that matters!

Looptijd: 1 mei 2020 - 31 december 2022

Status: Afgerond

Contactpersoon: Marjo Baeten (programma-manager HIP)

Partners: HAS green academy, Jordanian Agricultural Egineering's Association, Holland Door

Inhoud
Dit programma draagt bij aan:

 • Update en relevante kennis van trainers van AEA op prioritaire thema's
 • Gerevitaliseerde lesprogramma's op middelbare scholen
 • Praktische demonstratie- en trainingsfaciliteiten
 • Samenwerking tussen belanghebbenden uit de particuliere sector, ACT en middelbare scholen.
 • Studentenbetrokkenheid via stages om ambassadeurs te creëren (via vlogs, presentaties en publicaties) van moderne teelt- en tuinbouwbedrijfspraktijken. Het tonen van goede praktijken in combinatie met de verspreiding van gemakkelijk toe te passen kennis en vaardigheden zal bijdragen tot het potentieel van Jordanië in de tuinbouwsector.

In dit trainingsprogramma richten we ons op het hoofddomein: Voedsel- en voedingszekerheid (FNS).

Hoofdthema's:

 • Verbetering van de productie via gemakkelijk aan te nemen technieken en meer kennis van teeltbeheersstrategieën en sturing van de teelt op basis van gegevens en cijfers
 • Waterbesparing via gemakkelijk aan te nemen irrigatietechnieken en meer kennis van hydrocultuur- en fertigatiestrategieën
 • Verbetering van de voedselveiligheid (en minder gebruik van pesticiden) via inzicht in strategieën voor geïntegreerde bestrijding van plagen, hygiëneprotocollen en certificering volgens internationale normen
 • Relevante onderwijsprogramma's, geschoolde afgestudeerden via verbeterde kennis en vaardigheden van leerkrachten, moderne didactische benaderingen en het leggen van contacten tussen TVET en belanghebbenden uit de particuliere sector om in leerplannen en schoolprogramma's beter tegemoet te komen aan de behoeften van de arbeidsmarkt en het landbouwonderwijs aantrekkelijker te maken voor jongeren. (Daarvoor hebben wij een instrumentarium van activiteiten op strategisch en operationeel niveau).

Subthema's:

 • Verhoogde zakelijke vaardigheden en meer inzicht in verschillende marktsegmenten, vereisten en aanpak van de waardeketen. Dit om de markten te begrijpen en groei te stimuleren, maar ook om nieuwe werkgelegenheid te creëren (voor jongeren en vrouwen).

Agri-business and TVET-development for (inclusive) livelihoods in Jordan

Looptijd: Moet nog starten

Status: Moet nog starten

Contactpersoon: Marjo Baeten (programma-manager HIP)

Partners: HAS green academy, Zone College, Yuverta, Holland Door, CINOP

Inhoud
Met dit project willen wij de samenwerking tussen Nederlandse betrokkenen en Jordaanse partners, welke de afgelopen 5 jaar zijn ontstaan, verder bestendigen en uitbouwen. Doel van onze samenwerking is om de in gang gezette initiatieven in de Agri-sector verder door te ontwikkelen, ten gunste van studenten, ondernemers, en vluchtelingen. Hierbij kiezen we noodzakelijke thema's die onderbelicht zijn gebleven en/ of thema's die nog niet volledig zijn ingebed en tot succes zijn gebracht.

Dit programma draagt bij aan:

 • Update en relevante kennis van trainers van AEA op prioritaire thema's
 • Gerevitaliseerde lesprogramma's op middelbare scholen
 • Praktische demonstratie- en trainingsfaciliteiten
 • Samenwerking tussen belanghebbenden uit de particuliere sector, ACT en middelbare scholen.
 • Studentenbetrokkenheid via stages om ambassadeurs te creëren (via vlogs, presentaties en publicaties) van moderne teelt- en tuinbouwbedrijfspraktijken. Het tonen van goede praktijken in combinatie met de verspreiding van gemakkelijk toe te passen kennis en vaardigheden zal bijdragen tot het potentieel van Jordanië in de tuinbouwsector.

De doelgroep die we voor ogen hebben is het TVET-onderwijs, jongeren en (vrouwelijke) ondernemers. De speciale aandacht voor meisjes en vrouwen komt voort uit de pilot van afgelopen jaren waaruit gebleken is dat deze doelgroep ambitieus, hardwerkend, creatief en innovatief zijn.

We willen dus nadrukkelijk kennis thema's in brengen op keten niveau, vernieuwende verdienmodellen en voor gemotiveerde doelgroepen, om daarmee een 'verdienperspectief' te bieden voor de (langere) toekomst.

Neem contact op

Team HIP

 • Marjo Baeten

  Hogeschooldocent Management van de Leefomgeving en programma-manager HAS International Projects

  m.baeten@has.nl
  m.baeten@has.nl
  Linkedin
  Linkedin
 • Peter Bouma

  Docent Bedrijfskunde en agri-foodbusiness en teamlid HAS International Projects

  p.bouma@has.nl
  p.bouma@has.nl
  Linkedin
  Linkedin
 • foto Esther Vennekens

  Esther Vennekens

  Hogeschooldocent / programmamanager Bedrijfskunde en agri-foodbusiness en teamlid HAS International Projects

  E.Vennekens@has.nl
  E.Vennekens@has.nl
  Linkedin
  Linkedin
 • foto Toon Keijsers

  Toon Keijsers

  Hogeschooldocent International Food & Agribusiness en teamlid HAS International Projects

  T.Keijsers@has.nl
  T.Keijsers@has.nl
  Linkedin
  Linkedin
 • Jeannette van de Steeg

  Hogeschooldocent International Food & Agribusiness en teamlid HAS International Projects

  j.vandesteeg@has.nl
  j.vandesteeg@has.nl
  Linkedin
  Linkedin
 • Marnix Wolters

  Hogeschooldocent International Food & Agribusiness en teamlid HAS International Projects

  m.wolters@has.nl
  m.wolters@has.nl
  Linkedin
  Linkedin
 • Maurits Dorlandt

  Hogeschooldocent Applied Geo-Information Science en teamlid HAS International Projects

  m.dorlandt@has.nl
  m.dorlandt@has.nl
  Linkedin
  Linkedin
 • Noor van Hapert

  Hogeschooldocent Voedingsmiddelentechnologie en teamlid HAS International Projects

  n.vhapert@has.nl
  n.vhapert@has.nl
 • Bertken de Leede

  Docent International Food & Agribusiness en teamlid HAS International Projects

  b.deleede@has.nl
  b.deleede@has.nl
  Linkedin
  Linkedin