1. Home
  2. Meer HAS
  3. Topprojecten
  4. Studenten werken aan automatische beeldherkenning van plaaginsecten in de app ObsIdentify

Studenten werken aan automatische beeldherkenning van plaaginsecten in de app ObsIdentify

Het lectoraat Innovatieve Biomonitoring van HAS Hogeschool participeert sinds kort in het project ‘Netwerkvorming, kennisuitwisseling en samenwerking rondom landbouw en openbaar groen’ in de Zuidwestelijke Delta. 4e jaars studenten gaan aan de slag met de automatische beeldherkenning van plaaginsecten in de app ObsIdentify om zo natuurlijke plaagbestrijding te stimuleren.

Landbouw en openbaar groen in het landelijk gebied kunnen elkaar versterken. Om een paar voorbeelden te noemen: akkerranden en openbaar groen versterken gezamenlijk de natuurlijke plaagregulatie in de landbouw. Ze verhogen bovendien de natuurwaarde door het bieden van jaarrond voedsel aan onder andere insecten en vogels en geven beschutting aan allerlei planten en dieren. Verder voorkomen ze uitspoeling van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater en zorgen ze voor een aantrekkelijk recreatief landschap.

Samenwerken is essentieel

Voor een optimale inrichting van het landschap is de samenwerking tussen boeren en beheerders van openbaar groen essentieel. Het project, waaraan 16 partners meedoen, richt zich op het verbeteren van deze samenwerking om zo te komen tot een aantrekkelijk, biodivers en leefbaar agrarisch landschap. ‘Netwerkvorming, kennisuitwisseling en samenwerking rondom landbouw en openbaar groen’ komt uit de koker van het Interbestuurlijk Programma Zuidwestelijke Delta.

Pilotgebieden

In de Zuidwestelijke Delta neemt de akkerbouw een belangrijke plaats in. Daarnaast zijn er veel wegbermen, slootkanten, bos en natuurterreinen in beheer bij gemeenten, provincies,  waterschappen, terreinbeherende organisaties en het Rijk. In dit project wordt in drie pilotgebieden gewerkt aan het ontwikkelen en afstemmen van het beheer van landbouw, akkerranden en openbaar groen. De pilotgebieden zijn: omgeving Steenbergen in Noord-Brabant, meerdere locaties in Zeeland en op Voorne-Putten, Goeree-Overflakkee en het Eiland van Dordrecht in Zuid-Holland.

Eén van de plaaginsecten die in de app ObsIdentify komt, is de perzikluis. Fotocredit: Alexis Orion, iNaturalist

Verschillende activiteiten

In de pilotgebieden zijn verschillende activiteiten, afhankelijk van het pilotgebied:

  • Planvormingsbijeenkomsten, demonstratiedagen, keukentafelgesprekken met agrariërs en (regionale) bijeenkomsten voor kennisuitwisseling rondom het thema akkerranden en openbaar groen
  • Ontwikkeling van regionale kansenkaarten voor biodiversiteit, natuurlijke plaagregulatie, waterzuivering en recreatie voor landbouw en openbaar groen om het beheer in het veld beter op elkaar af te stemmen
  • Verdieping van de huidige app ObsIdentify om de herkenning van plaaginsecten en hun natuurlijke vijanden te verbeteren
  • Monitoring van plaaginsecten en natuurlijke vijanden van plaaginsecten in de akkerbouw voor vergroten van inzicht effect van akkerranden, luzerne en openbaar groen hierop
  • Monitoring, verkennen van kansen en effecten voor natuurinclusieve teeltaanpassingen voor de teelt van luzerne en verdienmodellen hiervoor.

Soortherkenning

Het lectoraat Innovatieve Biomonitoring gaat met 4e jaars studenten aan de slag met de app ObsIdentify, ontwikkeld door Naturalis in samenwerking met waarneming.nl. “Deze app is specifiek bedoeld voor soortherkenning”, vertelt lector Margje Voeten. “Als je een dier of plant ziet maak je een foto en de app gebruikt vervolgens automatische beeldherkenning om aan te geven om welk dier of plant het gaat. Om dit te kunnen maakt de app gebruik van de database van waarneming.nl. Je hebt namelijk heel veel foto’s nodig om het programma zodanig te trainen dat deze het juiste resultaat geeft. Plaaginsecten maken nog geen deel uit van de app en daar gaan de studenten mee aan de slag.”

Natuurlijke bestrijding

Ze vervolgt: “Dit doen de studenten door akkers met suikerbieten te onderzoeken op de aanwezigheid van plaaginsecten én hun natuurlijke vijanden. Dit doen ze in samenwerking met IRS, het onderzoeksinstituut van Cosun. Het uiteindelijke doel van het project is dat de app ObsIdentify boeren helpt met het monitoren van beide soorten om zo de natuurlijke bestrijding beter in beeld te brengen en daarvoor is het nodig dat de app beide soorten kan herkennen. In een vervolgproject gaan studenten ook advies geven over het aanplanten van bepaalde plantensoorten of bouwen van zogenoemde keverbanken die natuurlijke vijanden aantrekken. Tenslotte gaan ze  een monitoringsplan opstellen om gegevens te verwerken, effecten te meten én boeren te leren werken met de app."