1. Home
  2. Meer HAS
  3. Topprojecten
  4. Studenten onderzoeken meetmethode voor verontreiniging van de bodem

Studenten onderzoeken meetmethode voor verontreiniging van de bodem

Texplor Benelux is een bedrijf gespecialiseerd in lekdetectie op 3 gebieden: milieu, bouw en civiel. Ook voeren ze geofysische onderzoeken uit om de bodemopbouw in te beeld te brengen en bodemverontreiniging kwalitatief vast te kunnen stellen. Ze gebruiken daarvoor een nieuwe geo-elektrische meetmethode die niet destructief is. Zo kunnen ze een gebied in kaart brengen zonder daarvoor bijvoorbeeld in de bodem te hoeven boren en schade aan te richten. Om de ontwikkeling van deze methode een stap verder te brengen, schakelden ze studenten Milieukunde in voor een beroepsopdracht.

Onderzoek naar verontreinigingen

"Overal in Nederland, vooral in de grote steden, bevinden zich in de ondergrond enorme plassen grondwater die verontreinigd zijn met de giftige stoffen per en tri”, vertelt Monique de Knegt, die vanuit HAS Hogeschool betrokken was bij het project. “Onze industrie heeft die daar in het verleden geloosd. Die verontreinigingen dreigen onze drinkwatergebieden te besmetten. Tot nu toe is Nederland nauwelijks in staat gebleken deze verontreinigingen te verwijderen. Deze stoffen zijn zwaar en bevinden zich diep in de bodem. Ze zijn daarom heel moeilijk te onderzoeken. Een meetmethode die wél diep kan gaan, maar geen gaten boort in afsluitende kleilagen, kan sterk bijdragen aan de oplossing van dit probleem.”

Wat is geo-elektrisch meten?

Geo-elektrische metingen zijn gebaseerd op het feit dat een elektrische stroom altijd de weg van de minste weerstand tussen twee elektroden in een elektrisch circuit zoekt. Van deze eigenschap wordt gebruik gemaakt door buiten de te onderzoeken constructie met behulp van een tracer (elektrode) stroom in te brengen en deze vervolgens weer op te vangen in een tegenpool. De stroom wordt als het ware de constructie ‘ingetrokken’ omdat de tegenpool zich daar in de elektrische stroomkring bevindt. Bij constructies die met de bodem in contact staan, wordt de tracer buiten de afdichting in de bodem gebracht. De vochtige bodem zorgt voor voldoende geleiding en zo wordt een elektrisch veld gecreëerd waarmee je data kunt verzamelen.

Factoren die de metingen beïnvloeden

De studenten onderzochten wát er nou eigenlijk precies gemeten wordt. Ook richtten ze zich op welke factoren de metingen beïnvloeden. “Het gaat dan om factoren als het vochtgehalte in de bodem, maar ook met welke grondsoort je te maken hebt en wat voor verontreiniging het betreft”, legt Marc Rotmans van Texplor uit. Marc is commercieel-technisch directeur en verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het gebruik van de nieuwe meettechniek.

Fundament leggen

“Ze legden eigenlijk een fundament op basis waarvan wij voortaan metingen kunnen uitvoeren. Zo kunnen we de data die uit de metingen komen beter onderbouwen en makkelijker relateren aan de daadwerkelijke situatie in de bodem. De metingen worden daardoor in feite betrouwbaarder.” De studenten leverden een goede prestatie en op de resultaten van de beroepsopdracht kan Texplor nu verder bouwen. Marc: “Studenten hebben vaak een mooie zienswijze op hoe je als bedrijf zaken anders aan kunt pakken, zeker als je ze uit hun comfortzone haalt. Ook in deze opdracht hebben zij dit weer bewezen. Een van de studenten werkt nu bij ons.”

Meer informatie

www.texplor.nl