1. Home
  2. Meer HAS
  3. Topprojecten
  4. Behoefteverkenning omwonenden van de nieuwe Warande

Behoefteverkenning omwonenden van de nieuwe Warande

Het gebied de Nieuwe Warande is gesitueerd ten noordoosten van Tilburg tussen de kernen Udenhout en Berkel-Enschot. In het gebied bevinden zich 25 volwaardige agrarische bedrijven. De ambities voor het gebied zijn: het creëren van een uitloopgebied, behoud van het agrarisch karakter en cultuurhistorische waarden, behoud en versterken van de ecologie en natuurlijke buffer. Maar hoe doe je dat?

Vraag en aanbod afstemmen

In de regio Nieuwe Warande heeft een aantal ondernemers het initiatief genomen om de relatie tussen stad en land te verbeteren, met name door stads- en dorpsbewoners naar de boer en het platteland te brengen voor activiteiten op het gebied van recreatie, zorg en educatie. De ondernemers wilden de vraag en het netwerk uit de stad in kaart brengen, om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Via ZLTO werd de HAS gevraagd om een drietal vragen te onderzoeken:

  • Wat zijn de wensen en behoeftes van omwonenden van de Nieuwe Warande?
  • Welke methoden voor procesaanpak zijn in deze situatie bruikbaar?
  • Hoe ken er een verbinding worden gecreëerd tussen de inwoners en het ondernemersnetwerk?

Draagvlak

Er is gekozen voor een exploratief kwalitatief onderzoek onder relatief kleine groepen inwoners. De meerwaarde van dit onderzoek schuilt in de opgedane persoonlijke contacten, diepgang in de resultaten en het gecreëerde draagvlak voor verdere samenwerking. Met een netwerkanalyse is inzicht verkregen in de verhoudingen tussen actoren, met als doel om te kijken hoe uiteindelijk een netwerk tussen stad en platteland kan worden opgezet. Zodoende zijn verschillende stakeholders met hun belangen en motieven in kaart gebracht. Uiteindelijk bleek er een gemis te zijn aan initiatiefnemers, maar dat is direct opgepakt: bij een interactieve bijeenkomst zijn potentiële initiatiefnemers geënthousiasmeerd.

‘Goede match’

Het project is afgerond en maakt deel uit van een groter onderzoeksprogramma onder de naam Creating Pure Hubs, waarin gezocht wordt naar nieuwe knooppunten om stad en achterland te verbinden, met als doel het leef- en ondernemingsklimaat van een regio te bevorderen (zie www.purehubs.eu). ‘HAS Hogeschool participeert in Pure Hubs en dus lag samenwerking voor de hand’, aldus Anke de Brouwer van ZLTO. ‘Er kon een goede match gemaakt worden met studenten die in staat waren om deze opdracht uit te voeren. De samenwerking is prima verlopen. Tussentijds hebben we regelmatig contact gehad over het proces en de tussentijdse resultaten, zodat er de mogelijkheid was om bij te sturen. Het eindresultaat voldeed aan de verwachtingen.’