1. Home
  2. Meer HAS
  3. Topprojecten
  4. Agro Proeftuin de Peel: belangrijke experimenteerruimte om sámen kennis te ontwikkelen

Agro Proeftuin de Peel: belangrijke experimenteerruimte om sámen kennis te ontwikkelen

HAS Hogeschool werkt al enkele jaren intensief samen met Agro Proeftuin de Peel aan meerjarig onderzoek rondom 2 grote thema’s: de verduurzaming van de bodem en voedselprocessen én het sluiten van kringlopen. Twee lectoraten zijn leidend binnen de projecten: Gezonde plant op een Vitale en Duurzame Bodem, en Voedselproductie in een Circulaire Economie.

Agro Proeftuin de Peel komt voort uit een samenwerking van overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen actief in de regio Noordoost-Brabant, aangejaagd door AgriFood Capital. Het is door het ministerie van LNV aangewezen als een van de leidende proeftuinen op het gebied van circulariteit. “Als proeftuin zijn we er voor agrarische ondernemers die willen vernieuwen op het gebied van kringlooplandbouw”, vertelt programmamanager Céline van Soest. “We hebben een fysieke locatie van 35 ha met 15 percelen voor ondernemers, maar ook draaien we kleine projecten elders.”

Ambitie

Ze vervolgt: “Agro Proeftuin de Peel heeft een hoge ambitie en HAS Hogeschool is een belangrijke samenwerkingspartner vanwege de kennis en het netwerk dat ze inbrengen. Alle kennis die we binnen Agro Proeftuin de Peel ontwikkelen is openbaar, alle proeven worden gedeeld. We zijn erop gericht om sámen te leren en kringlooplandbouw naar een hoger plan te tillen. Er is veel kruisbestuiving tussen verschillende sectoren.”

Experimenteerruimte

Agro Proeftuin de Peel is een belangrijke experimenteerruimte voor HAS Hogeschool, een living lab om met werkveldpartners praktische kennis te ontwikkelen en inzichten op te doen. Het lectoraat Voedselproductie in een Circulaire Economie wil bedrijven in de agrofoodsector in staat stellen te produceren met een minimale belasting van het milieu en een zo efficiënt mogelijk gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Dit gebeurt voornamelijk door het sluiten van kringlopen en het verduurzamen van productieprocessen. Het lectoraat wil oplossingen ontwikkelen die bijdragen aan de circulariteit van zowel de voedselproductie als de voedselverwerking. Doel is niet zozeer om zelf innovaties te ontwikkelen, maar in te zetten op tools waarmee het verduurzamingsproces gemeten kan worden.

Proeven

Het lectoraat Gezonde plant op een Vitale en Duurzame bodem richt zich op de interactie tussen plant en bodem, waarbij de focus vooral ligt op de interactie tussen de bodembiologie en de plant en het gebruiken van deze interactie om de bodem vitaler en duurzamer te maken. Projectleider Lyanne de Haan, werkzaam als junior onderzoeker binnen het lectoraat, begeleidt verschillende proeven bij Agro Proeftuin de Peel als onderdeel van meerjarig bodemonderzoek.

Onderzoeksprojecten

Voorbeelden van onderwerpen waar momenteel door de lectoraten onderzoek naar gedaan wordt:

  • Het meten van voedselverspilling in specifieke agro-ketens en het uitvoeren van praktische interventies die leiden tot minder verspilling
  • Het ontwikkelen en uittesten van meetmethoden voor het vastleggen van circulariteit in de keten; wat is impact van circulaire productie en hoe maak je die inzichtelijk en meetbaar voor de producent en afnemers?
  • Het ontwikkelen en toepassen van nieuwe circulaire meststoffen/kunstmestvervangers
  • Het ontwikkelen van innovatieve concepten voor de verwerking van reststromen op of rond het erf, zoals bijvoorbeeld coöperatief composteren
  • Het monitoren van bodemkwaliteit, organisch stof opbouw en plant - bodem-interacties

Krachten bundelen

Martine Overdijk is clusterdirecteur Agri & Business bij HAS Hogeschool en sinds kort lid van de stuurgroep van Agro Proeftuin de Peel. Dat maakt haar mede verantwoordelijk voor de strategische aansturing van de proeftuin. Ze geeft aan dat een dergelijke samenwerking onmisbaar is in de manier waarop de HAS onderwijs, kennistransfer en onderzoek uitvoert. “Samenwerken met het werkveld is voor ons cruciaal. Ons doel is het ontwikkelen van kennis en expertise die toegepast kan worden in de praktijk. Juist door onze krachten te bundelen en vraagstukken integraal aan te pakken, kunnen we een stap vooruit zetten. Waarbij een goed verdienmodel voor de agrarisch ondernemer én de noodzakelijke ontwikkelingen om de sector toekomstbestendig te maken hand in hand gaan.”

Regelingen

Agrarische ondernemers en andere vernieuwers in Noordoost-Brabant die de omslag naar kringlooplandbouw willen maken, kunnen in aanmerking komen voor een projectsubsidie. De Subsidieregeling Kringlooplandbouw Noordoost-Brabant stimuleert innovatieve samenwerkingsprojecten die bijdragen aan een duurzamere agrifood sector. Voor 2021 is een budget van 450.000 euro beschikbaar. Per initiatief is de bijdrage maximaal 50.000 euro, waarmee een aanvrager tot 50% van de projectkosten mag financieren. Ook is het mogelijk in aanmerking te komen voor een financiële ondersteuning van maximaal € 5.000 via de Bijdrageregeling Kringlooplandbouw Noordoost-Brabant.

Events

Kom ook naar de Boeren met kennis-dagen:

10 december: Het hele jaar groen met data & tech

14 januari: Bodemverbetering

18 maart: Eiwit voor veevoer van eigen bodem

15 april: Duurzaam verdienen als boer voor de toekomst

Lees meer over netwerken en kennis delen via Agro Proeftuin de Peel