Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

HAS Hogeschool is op zoek naar een lid voor de Raad van Toezicht

 1. HAS Organisatie
 2. HAS Hogeschool
 3. Vacatures
 4. Vacature lid Raad van Toezicht

HAS Hogeschool zoekt nieuw lid voor de Raad van Toezicht

De HAS Hogeschool zoekt een nieuw lid voor de Raad van Toezicht aangezien één van de leden de maximale zittingstermijn heeft bereikt.

Raad van Toezicht

De samenstelling, taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht van HAS Hogeschool zijn zodanig dat de Raad van Toezicht vanuit zijn positie, taak en samenstelling op zelfstandige en onafhankelijke wijze toezicht kan houden op het beleid van het College van Bestuur, op de algemene gang van zaken bij de hogeschool en het College van Bestuur met raad terzijde kan staan. HAS Hogeschool heeft haar ambities, missie, visie, kernwaarden en gedragsprioriteiten vastgelegd in het Strategisch Kader.

De wijze waarop de Raad van Toezicht invulling geeft aan het toezicht op de uitvoering van werkzaamheden door het College van Bestuur en welke inhoudelijke uitgangspunten de Raad daarbij hanteert is omschreven in een aantal reglementen en statuten.

De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste zeven natuurlijke personen. Een lid wordt voorgedragen door de ZLTO, een lid door de LLTB en een lid uit een gezamenlijke voordracht van ZLTO en LLTB. De vacante positie betreft het lid dat op de voordracht positie vanuit ZLTO zat, wat betekent dat ZLTO met een nieuwe voordracht mag komen.

Algemeen profiel leden Raad van Toezicht

De drie kerntaken van de leden van de Raad van toezicht zijn

 • Het uitoefenen van de werkgeversrol ten opzichte van de leden van het College van Bestuur, waaronder aanstelling, beloning, voortgangs- en beoordelingsgesprekken.
 • Het integraal toezicht houden op de algemene gang van zaken bij HAS Hogeschool en op het beleid van het College van Bestuur, gericht op de continuïteit en professionele positionering van de organisatie en de diverse functies die HAS Hogeschool binnen de maatschappij en het groene domein heeft.
 • Het met raad en daad terzijde staan van het College van Bestuur. Als zodanig heeft de Raad van Toezicht een klankbordfunctie ten opzichte van het College van Bestuur. Daarnaast ondersteunt de Raad van Toezicht het College van Bestuur actief door het leggen en onderhouden van belangrijke contacten.

Op dit moment is er een Auditcommissie en een Remuneratiecommissie. Deze commissies adviseren de voltallige Raad van Toezicht. Van de leden van de RvT wordt verwacht dat zij kritisch-analytisch en onafhankelijk kunnen denken en standvastig, betrouwbaar, integer en omgevingsbewust zijn. Daarnaast wordt van de leden verwacht dat zij aantoonbare affiniteit hebben met hoger onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie beschikt over een breed en voor HAS Hogeschool relevant en actueel netwerk en specifieke, voor de HAS relevante deskundigheid heeft.

Specifieke profielkenmerken Raad van Toezicht

Het streven is de Raad van Toezicht zodanig samen te stellen dat verschillende kennisvelden en aandachtsgebieden goed vertegenwoordigd zijn. Uiteraard kunnen in één persoon meerdere aandachtsgebieden gecombineerd zijn

Het betreft meer specifiek de volgende beleidsterreinen;

 • Kwaliteitszorg onderwijs, onderzoek en valorisatie
 • Het groene domein
 • Financiële expertise en risicomanagement
 • Organisatie en bedrijfsvoering (o.a. juridische zaken)
 • Informatisering & IT
 • Bedrijfsleven
 • Ondernemerschap

De Raad van Toezicht wijst uit haar midden een voorzitter en vicevoorzitter aan. Het vertrekkende lid is tevens voorzitter van de huidige RvT., In de nieuwe samenstelling  is ook voor het kandidaat lid de mogelijkheid om mee te dingen naar het voorzitterschap.

Alle leden van de Raad van Toezicht onderschrijven de Branche Code Goed bestuur van de Vereniging Hogescholen en handelen ernaar.

Meer informatie over de organisatie en de governance kunt u vinden op de website van HAS Hogeschool.

Bij het bepalen van de hoogte van de bezoldiging van leden van de Raad van Toezicht worden de wet- en regelgeving omtrent de beloning van topfunctionarissen in de (semi-)publieke sector en de Branchecode in acht genomen.

Procedure

Voor meer informatie over  de vacature kunt u contact opnemen met de heer Hans Huijbers, voorzitter Raad van Toezicht via hanshuijbers@hetnet.nl of 06 – 51498314 of met mevrouw Anita Wouters, vice voorzitter Raad van Toezicht 06-52525912

Bent u enthousiast geworden? Laat dan vóór 30 mei a.s. uw sollicitatie achter op onze website www.has.nl/werkenbij. De eerste gespreksronde staat vooralsnog gepland voor de tweede week van juni.

Kom jij ons team versterken? Solliciteren kan tot en met 29 mei 2022

Acquisitie door derden wordt niet op prijs gesteld.

HAS HOGESCHOOL

HAS Hogeschool is een tophogeschool en dynamisch expertisecentrum in de sector agro, food en leefomgeving met 2 vestigingen: in Den Bosch en Venlo. We richten ons niet alleen op het opleiden van jonge mensen en professionals die hun kennis en ervaring willen vergroten, maar ook op het samenwerken met voorlopers uit een sector die ertoe doet. Dit vormt de basis voor ons unieke HAS-concept waarin studenten en professionals samen continu werken aan innovatieve praktijkgerichte oplossingen voor de vraagstukken van vandaag en morgen.

De instelling heeft 3700 voltijdstudenten aan verschillende opleidingen op het gebied van agro, food, en leefomgeving. Daarnaast volgen 640 cursisten via HAS Hogeschool Bedrijfsopleidingen verschillende bedrijfsopleidingen en is de instelling actief op het gebied van onderzoek en advies. HAS Hogeschool is een middelgrote hogeschool, waar de dynamische driehoek van studenten, docenten en bedrijfsleven centraal staat. Kernwaarden zijn betrokkenheid, innovatie, resultaatgericht, internationalisering en ondernemerschap. Er zijn 500 medewerkers werkzaam.

Vanuit de vestiging Venlo verzorgen we onze kernactiviteiten in de domeinen agro, food & leefomgeving voor Limburg, Oost-Brabant en Gelderland Zuid. We bevinden ons in een groeifase, met momenteel 60 collega’s en 550 studenten. We hebben de ambitie om door te groeien richting 800 voltijd studenten en een compleet palet aan professionele diensten op het gebied van onderzoek, advies en cursussen.

TOPOPLEIDINGEN BIJ HAS HOGESCHOOL

De opleidingen die meer dan 75 punten behalen, krijgen het kwaliteitszegel van topopleiding. Dit geldt bij HAS Hogeschool dit jaar voor 6 opleidingen, voor

Lees hier meer. 


Nederlandstalige bachelors

Applied Geo Information Science, Bedrijfskunde en agribusiness (Den Bosch en Venlo), Bedrijfskunde en foodbusiness (Den Bosch en Venlo), Food Innovation, Healthy Living, Hippische Bedrijfskunde en Pet Management, Management van de Leefomgeving, Milieukunde, Toegepaste Biologie, Tuinbouw en akkerbouw, Veehouderij en Voedingsmiddelentechnologie.


Engelstalige bachelors

International Food & Agribusiness en Horticulture & Business Management.

Deel deze pagina