Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Collegereeks What About Soil - College 19

Illustratie verschillende groeiende groente
  1. HAS Organisatie
  2. Actualiteit
  3. Agenda
  4. Collegereeks What About Soil - College 19

In de collegereeks 'What About Soil' houden wij op donderdag 3 juni tussen 19.00 – 20.00 uur ons 4e webinar met als thema: 'Bodembiodiversiteit, onderzoek en praktijk'.

In de collegereeks ‘What About Soil?’ van HAS Hogeschool delen experts en gebruikers hun kennis en ervaring op het gebied van bodem in de breedste zin van het woord. In het 4e college van dit studiejaar staat ‘Bodembiodiversiteit, onderzoek en praktijk’ centraal.

Programma

• 19.00 uur: Paula Harkes, onderzoeker bodemfysica & landbeheer bij Wageningen University                       'Complex maar kansrijk: het bodemleven'

• 19.45 uur: Rob de Groot, De Groot Agro Consultancy B.V.                 
                   'Bodemleven verbeteren in de praktijk!'

• 20.30 uur  Gelegenheid tot napraten

Aanmelden

Aanmelden is niet meer mogelijk, maar je kunt nog steeds deelnemen door om 19.00 uur te klikken op deze link naar MS Teams.

Over Bodembiodiversiteit, onderzoek en praktijk

Al in 1939 stipte Franklin D. Roosevelt het belang van de bodem aan met zijn statement: “Een land dat zijn bodem vernietigt, vernietigt zichzelf”. De bodem ligt ten grondslag aan het functioneren van het ecosysteem: het filtert zoet water en slaat dat op, het voorziet in essentiële nutriënten die nodig zijn voor planten groei en het reguleert de temperatuur van de aarde. Essentieel voor dit functioneren is de diversiteit en de hoeveelheid van het microbiële leven in de bodem.

Een lange tijd was het niet mogelijk om al het leven in de bodem te identificeren omdat  het overgrote deel van het bodemleven niet in een laboratorium te kweken is. Tegenwoordig, doormiddel van het gebruiken van moleculaire merkers (zowel DNA als RNA) als graadmeter, is het wel mogelijk om de bodem gemeenschappen nauwkeurig en snel in kaart te brengen. Dit creëert de mogelijkheid om meer kennis te vergaren over het microbiële bodemleven in verschillende omstandigheden.

Deze kennis is vooral belangrijk als we kijken naar de landbouw. De groene revolutie heeft de afgelopen decennia de gewasopbrengst enorm vergroot door toepassing van kunstmest en pesticiden, verbeterde gewasvariëteiten en verbeterd waterbeheer. Helaas, broeikasgasemissie, bodemerosie en verlies aan biodiversiteit zijn negatieve gevolgen van dit intensieve management.

Bodems die intensief beheerd worden bevatten doorgaans de helft van de biodiversiteit in vergelijking met natuurlijke ecosystemen. Omdat een diverse bodemleven bijdraagt aan ecosysteemstabiliteit - en daardoor weerbaarheid tegen extreme weersomstandigheden – zal het steeds belangrijker worden te begrijpen hoe verschillende landbouwgrond beheer de bodembiodiversiteit kan beïnvloeden.

Over Paula Harkes

Onderzoeker aan de Wageningen University and Reserach bij de Bodem fysica en landbeheer groep. Tijdens haar PhD bij Nematologie lag haar focus op het verschil bodemvoedselweb in diverse ecosystemen. Zowel natuurlijke systemen als verschillende landbouwsystemen werden onderzocht, om verbanden te leggen tussen bacteriën en schimmels en hun predatoren (protozoa en nematoden). Hierbij werd er niet alleen naar totale organismen gekeken maar ook naar het actieve aandeel van deze organismen. Veel bodemorganismen zijn onder suboptimale omstandigheden namelijk helemaal niet actief en dragen dan ook niet bij aan het functioneren van het ecosysteem. Op dit moment is ze betrokken bij een groot internationaal EU project (SPRINT) dat onderzoek doet naar het effect van gewasbeschermingsmiddelen op de gezondheid van mens, dier, plant en milieu waarbij haar focus met name ligt bij de verschillen in bodemleven tussen biologisch en gangbare landbouw en het aandeel van gewasbeschermingsmiddelen hierin.

Over Rob de Groot

De agrarische sector verandert. Bedrijven worden gerund door specialisten die de productie optimaliseren. De specialist zorgt met zijn kennis voor hogere opbrengsten, kostenbesparing maar vooral vraag gestuurd telen. De teelt wordt gezien als een proces en sturing vind niet meer op het ‘gevoel’ van de teler. Sensoren volgen de teelt en modellen sturen de teelthandelingen.Rob de Groot creëert mogelijkheden om deze visie in de praktijk te brengen. Soms als projectmanager, soms als ontwikkelaar van een nieuwe techniek en soms als de oprichter en investeerder van nieuwe bedrijven en concepten. Binnen alle projecten wordt bestaande kennis en kunde bij elkaar gebracht en waar nodig techniek ontwikkeld om bovenstaande visie te realiseren.Op dit moment is Rob de Groot als project manager betrokken bij het project ‘Brabant Bio’. Binnen dit project wordt een integraal en duurzaam bodemplan/bouwplan opgesteld en een combinatie van maatregelen getroffen om een vitale bodem te verkrijgen.