Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Opleiding bedrijfscoach stikstof

De opleiding bedrijfscoach Stikstof is specifiek gericht op agrarische adviseurs die als bedrijfscoach stikstof aan de slag willen. Een bedrijfscoach stikstof kan agrarische ondernemers ondersteunen in het nemen van stikstof reducerende maatregelen.

Inhoud

De opleiding is een onderdeel van het scholings- en coachingsprogramma Stikstof in de landbouw, een gezamenlijk programma van de vier groene hogescholen (Aeres Hogeschool, HAS Hogeschool) en Wageningen University & Research/Wageningen Academy. Met dit programma willen we deelnemers helpen bij het vergaren en toepassen van kennis en innovaties gericht op brongerichte stikstofreductie.

Kennis

 • De opleiding bestaat uit een mix van kennis en vaardigheden zodat de stikstofcoach agrarisch ondernemers kan ondersteunen in het nemen van stikstof reducerende maatregelen. Inzicht in de stikstofkringloop van de verschillende sectoren
 • Inzicht in de stikstofdilemma’s op sector-, regionaal en bedrijfsniveau
 • Inzicht in relevante wet- en regelgeving t.a.v. stikstof
 • Inzicht in praktijkgerichte handelingsmogelijkheden (emissiereductie, stalmaatregelen, mesttoepassingen, weidemanagement, bodembeheer, bouwplan bemesting) en de toepassing op het bedrijf
 • Inzicht in wijzigingen in bedrijfsmanagement (bedrijfsstrategie, omschakeling naar kringlooplandbouw, extensivering, verplaatsing, natuur-inclusieve landbouw, stoppen) die invloed hebben op stikstofreductie
 • Inzicht in en het globaal kunnen berekenen van de financiële gevolgen van wijzigingen in het bedrijfsmanagement

Vaardigheden

Naast het opdoen van kennis ligt de focus op het toepassen van de theorie in de praktijk van de bedrijfscoach stikstof. De deelnemers werken onder andere aan de volgende vaardigheden:

 • Kan onderscheid maken in het type ondernemer
 • Kan emoties ten aanzien van het stikstofbeleid bij de agrarisch ondernemer herkennen, erkennen en hier constructief mee omgaan
 • Kan bovengenoemde kennis overdragen aan een agrarisch ondernemer en deze aanzetten tot verandering
 • Kan aan de hand van het type ondernemer, type bedrijf en regio de juiste handelingsperspectieven uiteenzetten en prioriteren voor het specifieke bedrijf
 • Kan beoordelen of de agrarische ondernemer de voorgestelde maatregelen gaat uitvoeren
 • Kan een plan van aanpak schrijven voor een individueel bedrijf waarin prioritering is aangebracht in de voorgestelde maatregelen in een meerjarenplanning
 • Kan een stikstofadviesrapport (waarin een meerjarenplan ten aanzien van verduurzamen opgenomen is) schrijven en verdedigen ten aanzien van een beoordelingscommissie en de daarin gemaakte keuzes onderbouwen

Opzet van de opleiding

De opleiding bestaat uit een mix van online zelfstudie, online bijeenkomsten en fysiek onderwijs indien Corona dat toelaat.

Instructie en informatie vooraf:
Om volledige informatie te geven over de opleiding wordt na inschrijving en voorafgaand aan de start een webinar georganiseerd. Na dit webinar is twee werkdagen bedenktijd ingebouwd. De inschrijving kan dan nog kosteloos geannuleerd worden. Het webinar wordt ook opgenomen om eventueel later nog terug te kijken. Denk dan wel aan de termijn van twee werkdagen. Die geldt vanaf het moment dat het webinar live wordt uitgezonden. Een link naar het webinar wordt gedeeld via e-mail.

 

Online kennis opdoen (3 dagdelen)

De relevante kennis over stikstof wordt aangeboden in de vorm van zes online theorie-modules over stikstof in het algemeen, voer bodem, stal, mest en verdienmodellen. De modules bestaan uit artikelen, filmpjes en presentaties en zijn ontwikkeld door docenten van Aeres Hogeschool, HAS Hogeschool, WUR en bedrijfsleven en andere instellingen. In drie opeenvolgende online bijeenkomsten wordt de theorie onder leiding van docenten behandeld en wordt er ingegaan op de specifieke toepassingsmogelijkheden voor agrarische bedrijven. Daarna volgt een online module die dieper ingaat op verdienmodellen.

Toepassing in de praktijk (4 dagdelen)

In dit onderdeel wordt er gewerkt aan het toepassen van de kennis in de advies- en coachpraktijk. De toepassing van de stof in een veilige leeromgeving, maar met echte casussen staat hier centraal. Je kunt denken aan het voeren van gesprekken middels rollenspelen, oefenen met het omgaan van weerstand, het analyseren van een bedrijf en ondernemer onder leiding van deskundigen, het schrijven van een stikstofplan en het bespreken daarvan met de ondernemer etcetera.

Examen en assessment (1 dagdeel)

De opleiding wordt afgesloten met een examen over de theorie en een assessment van de adviesvaardigheden op basis van een schriftelijke opdracht.

De geschatte studielast naast de bijeenkomsten, is 32 uur voor voorbereiding van lessen en examen en het maken van de opdrachten.

Data

Afhankelijk van de situatie omtrent Corona houden we onderstaande data aan. De precieze dagindeling is nog niet bekend.

Opleiding verzorgt door docenten van HAS Hogeschool:

 • 20 mei (13.30 - 21.30), 27 mei (13.30 - 21.30), 3 juni (13.30 - 21.30), 10 juni (13.30 - 17.30), 1 juli (examen).

Opleiding verzorgt door docenten van Aeres Hogeschool:

 • 11 mei (van 13.30 – 21.30), 18 mei (van 13.30 – 21.30), 25 mei (van 13.30 – 21.30), 1 juni (van 13.30 – 17.30), 24 juni (examen).

Geef op het inschrijfformulier aan voor welke datum je wilt inschrijven.


Praktisch 

Financiering: € 2.000 ( excl. btw)
Agrarische adviseurs die de coachopleiding volgen, kunnen bij RVO een voucher in de subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie (Sabe) aanvragen. Met deze voucher (€1.250) kan maximaal 50% van de kosten bekostigd worden.

Gebruik PC
Tijdens de cursus maken we gebruik van software van de WUR, die momenteel alleen voor Windows-systemen beschikbaar is. Om succesvol deel te nemen, dien je daarom over een pc te beschikken.

Voor wie

Voorwaarde voor deelname: werkzaam als adviseur. Denk- en werkniveau op minimaal hbo-niveau.

Certificering

Na succesvolle afronding van het traject ontvangen de deelnemers een certificaat van de kennisinstellingen.
Een succesvol afgeronde opleiding biedt geen garantie op inschrijving in het BAS-register. Inschrijving in het BAS-register valt niet onder de verantwoordelijkheid van de groene kennisinstellingen.

Samenvatting

Aanvangsdatum
11 mei 2021
20 mei 2021
Duur
5 dagen
Investering
€ 2.000,00
excl. 21% BTW

Prijsspecificatie

Cursusprijs
€ 2.000,00
Totaalprijs
€ 2.000,00
excl. 21% BTW
btw-prijs
€ 420,00
Totaalprijs
€ 2.420,00
incl. BTW

Agrarische adviseurs die de coachopleiding volgen, kunnen gebruik maken van een voucher van €1.250. De voucher is aan te vragen via rvo.nl