1. Home
  2. Meer HAS
  3. Vacatures
  4. Vice-voorzitter College van Bestuur

Vice-voorzitter College van Bestuur

Profielschets

HAS den bosch voorzijde

De Raad van Toezicht van HAS green academy is op zoek naar een strategisch sturend, inhoudelijk deskundig en ondernemend handelend vice-voorzitter College van Bestuur.

Plaats in de organisatie
Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de strategiebepaling, de sturing op de
financiële positie en de realisatie van doelstellingen, het beleid en de daaruit voortkomende
resultatenontwikkeling. Samen met de drie directeuren van de marktveldclusters en de directeur
Bedrijfsvoering vormt het College van Bestuur het strategisch leiderschapsteam. De voorzitter
College van Bestuur zal zorgdragen voor de portefeuilles Onderzoek en P&O. De vice-voorzitter
heeft als aandachtsgebieden in ieder geval Onderwijs en Bedrijfsvoering. De definitieve
portefeuilleverdeling wordt gemaakt op basis van vakinhoud, ervaring en competenties. Het
College van Bestuur legt gezamenlijk verantwoording af aan de Raad van Toezicht.


Resultaatgebieden
Het College van Bestuur is gezamenlijk verantwoordelijk voor:
• het zorgdragen voor de algemene leiding van de HAS met een eindverantwoordelijke rol
zodat deze effectief en efficiënt functioneert;
• het besturen van de HAS als kennisinstelling voor agro, food en leefomgeving;
• het mede vertegenwoordigen van de HAS en het constructief opbouwen en onderhouden van
relaties met het openbaar bestuur en voor de hogeschool relevante (lokale, nationale en
internationale) maatschappelijke organisaties, instellingen en bedrijven;
• het doorontwikkelen en stimuleren van een lerende (management)cultuur, die proactief en
ondernemend handelt, staat voor ‘afspraak is afspraak’ en reflectief is naar eigen handelen;
• het pro-actief informeren van de Raad van Toezicht over de voortgang en relevante
ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie.

De vice-voorzitter College van Bestuur heeft als specifieke opdracht:
• de realisatie van een breed toekomstbestendig onderwijsportfolio en de formulering van
strategie en beleid ten behoeve van het onderwijs;
• de kwaliteit borgen van het verzorgde onderwijs en zakelijke dienstverlening, alsmede van
de interne bedrijfsvoering en de hieruit voortvloeiende financiële resultaten;
• het (doen) ontwikkelen van strategisch beleid op het gebied van digitalisering en ICT.


Functie-eisen
• academisch denk- en werkniveau, zowel analytisch, strategisch als conceptueel sterk;
• ervaring in en kennis van de sector hoger en/of beroepsonderwijs;
• bestuurlijke ervaring in het besturen van een complexe professionele (netwerk-)
organisatie, bij voorkeur kennis van een onderwijsinstelling;
• beschikken over een duidelijke visie op en affiniteit met onderwijs, de relatie met
praktijkgericht onderzoek en strategische bedrijfsvoering;
• affiniteit met het groene domein en de maatschappelijke thema’s die zich daarin afspelen;
• ervaring in het (be)sturen van veranderingsprocessen en goed gevoel voor
organisatieverandering en -ontwikkeling;
• sterk ontwikkelde sociale en communicatieve vaardigheden;
• aantoonbaar relevant bestuurlijk netwerk;
• ervaring met onderhandelingsprocessen op strategisch niveau;
• een uitstekende beheersing van de Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk.


Persoonlijkheidsprofiel
Centraal in de bestuursopdracht voor de komende jaren staat het toekomstbestendig (in)richten
van de HAS green academy.

Het vasthouden en versterken van een stevige positie in het groene hoger onderwijs is je uitgangspunt. De ingezette ontwikkelingen zullen, onder leiding van het College van Bestuur, verder verdiept en uitgebouwd moeten worden. Je bent in staat deze ontwikkelingen in de regio Zuid-Nederland te verankeren en kansen te creëren en te benutten. Daar waar samenwerking
stagneert ben je in staat gesprekken weer vlot te trekken en mensen te winnen voor het gemeenschappelijk belang: de ontwikkeling van de HAS als kennisinstelling voor het groene domein. Dit vraagt niet alleen om afstemming met de stakeholders van de HAS, zowel intern als extern, maar ook om samenwerking met andere (crossectorale) kennisinstellingen en om strategische allianties met het bedrijfsleven in agro, food en leefomgeving.

Als vice-voorzitter College van Bestuur ben je de strategische regisseur van het onderwijsportfolio: je bent in staat hierin politiek-bestuurlijk te handelen, een breed gedragen visie op onderwijs en LLO te vertalen naar nieuwe initiatieven en mensen om je heen mee te
nemen en te verbinden. Je bent bekwaam in het leiding geven aan professionals; weet het beste
in hen los te maken door hen te inspireren, te betrekken en ruimte te geven.

Als bestuurder kan je de ingezette organisatieontwikkeling onderschrijven. Je herkent je in het beeld van een zichtbare en verbindende bestuurder, met oog voor de diversiteit binnen het groene domein. Je bent te allen tijde bereid verantwoording af te leggen, je bent aanspreekbaar en transparant. In jouw persoonlijk optreden ben je consistent, authentiek en reflectief. In alles ben je je bewust van de voorbeeldrol die je hebt in de verdere professionele ontwikkeling van de medewerkers van de HAS.


Arbeidsvoorwaarden
De benoeming vindt plaats door de Raad van Toezicht voor een periode van in principe vier jaar,
met mogelijkheid tot herbenoeming. De vice-voorzitter College van Bestuur ontvangt een
honorering conform de beloningsleidraad voor bestuurders in het HBO en de WNT, klasse D.


Procedure
De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Wesselo, in de persoon
van mevrouw drs. J.M. (Jos) Engel, partner. De consultant voert gesprekken met in potentie
voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de curricula vitae van de meest
geschikte kandidaten aan de opdrachtgever gepresenteerd. Op basis hiervan worden kandidaten
geselecteerd voor de selectiegesprekken.


Planning
Wij ontvangen jouw reactie graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 1 februari 2024.
Presentatie (in afwezigheid van kandidaten) : woensdag 7 februari 2024
Eerste ronde selectiegesprekken : maandag 4 maart 2024 tussen 10.30 – 17.00 uur
Tweede ronde selectiegesprekken : vrijdag 8 maart 2024 tussen 10.00 – 13.30 uur

Een assessment en (online) integriteitsscreening kunnen deel uitmaken van de procedure.

Aanvullende informatie & solliciteren
Voor meer informatie en wanneer je belangstelling voor deze functie hebt, nodigen wij je om het volledige profiel te bekijken of te solliciteren via www.wesselopublicvalue.nl.

Contactgegevens
Wesselo
Jos Engel, partner
Hanke Scheerder, projectassistent
T 030 275 84 43
E h.scheerder@wesselopublicvalue.nl

Solliciteer direct

Acquisitie door derden wordt niet op prijs gesteld.

HAS green academy

HAS green academy is een tophogeschool en dynamisch expertisecentrum in de sector agro, food en leefomgeving met 2 vestigingen: in Den Bosch en Venlo. We richten ons niet alleen op het opleiden van jonge mensen en professionals die hun kennis en ervaring willen vergroten, maar ook op het samenwerken met voorlopers uit een sector die ertoe doet. Dit vormt de basis voor ons unieke HAS-concept waarin studenten en professionals samen continu werken aan innovatieve praktijkgerichte oplossingen voor de vraagstukken van vandaag en morgen.

Er studeren ongeveer 3100 voltijdstudenten aan 15 hbo-opleidingen waarvan 2 internationaal. Daarnaast volgen zo'n 1000 professionals bij HAS green academy verschillende bedrijfsopleidingen, workshops en incompanytrainingen. De instelling is actief op het gebied van onderzoek en advies. HAS green academy is een middelgrote hogeschool, waar de dynamische driehoek van studenten, docenten en bedrijfsleven centraal staat. Kernwaarden zijn betrokkenheid, innovatie, resultaatgericht, internationalisering en ondernemerschap. Er zijn 570 medewerkers werkzaam.

 

Topopleidingen bij HAS green academy

De opleidingen die meer dan 75 punten behalen, krijgen het kwaliteitszegel van topopleiding. Dit geldt bij HAS green academy dit jaar voor 6 opleidingen, voor

Lees hier meer.

 

Nederlandstalige bachelors

Applied Geo Information Science, Bedrijfskunde en agribusiness (Den Bosch en Venlo), Bedrijfskunde en foodbusiness (Den Bosch en Venlo), Food Innovation, Healthy Living, Hippische Bedrijfskunde en Pet Management, Management van de Leefomgeving, Milieukunde, Toegepaste Biologie, Tuinbouw en akkerbouw, Veehouderij en Voedingsmiddelentechnologie.


Engelstalige bachelors

International Food & Agribusiness en Horticulture & Business Management.