1. Home
  2. Meer HAS
  3. Nieuws
  4. Waterschap Limburg draagt € 150.000 bij aan lectoraat ‘Bodem'

Waterschap Limburg draagt € 150.000 bij aan lectoraat ‘Bodem'

Judith van de Mortel is vorig jaar gestart bij HAS Hogeschool in Venlo als lector ‘Gezonde plant op een vitale en duurzame bodem’. Dit nieuwe lectoraat richt zich op de interactie tussen plant en bodem, waarbij de focus vooral ligt op de interactie tussen de bodembiologie en de plant en het gebruiken van deze interactie om de bodem vitaler en duurzamer te maken.

Naast HAS Hogeschool zelf, Provincie Noord-Brabant en de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) draagt nu ook Waterschap Limburg financieel bij aan dit lectoraat met een totaalbedrag van € 150.000 voor een periode van vier jaar. HAS Hogeschool en Waterschap Limburg ondertekenden daarvoor deze week een samenwerkingsovereenkomst. Het lectoraat ‘Bodem’ is het eerste lectoraat met standplaats de HAS-vestiging in Venlo en het loopt tot 2022.

Belangrijk thema

“De bodemkwaliteit is een belangrijk thema in veel van de huidige maatschappelijke discussies rondom klimaatverandering”, stellen Michel Bouts en Har Frenken, beiden lid van het Dagelijks Bestuur van Waterschap Limburg. “Het belang van een hogere bodemkwaliteit voor de waterhuishouding is vooral het verbeteren van de bodemstructuur. Bij een betere bodemstructuur zakt er bij hevige regen meer water in de bodem. Daardoor blijft er minder water op akkers staan, wat op hellingen in Zuid-Limburg ook over het bodemoppervlak wegstroomt. En als meer water in de bodem infiltreert, dan komt dit beschikbaar voor het gewas, wat ook meehelpt om droge periodes te overbruggen. Juist om die combinatie water en bodem, neemt het waterschap deel aan dit lectoraat.”

Aandacht voor duurzaam bodembeheer

Vanuit de opgaven die er liggen op het gebied van natuur, water en milieu is, maar ook vanwege de gewenste transitie van de landbouw naar ‘kringlooplandbouw’ (zie de visie ‘Landbouw, Natuur en Voedsel: Waardevol en Verbonden’ van minister Carola Schouten, Kabinetsbeslissing 7-9-2018) is het belangrijk dat onderwijsinstellingen als de HAS in hun onderwijs aandacht besteden aan duurzaam bodembeheer. Door de financiële ondersteuning van het lectoraat sturen alle deelnemers aan op een brede kennisdeling op het gebied van duurzaam bodembeheer. Vanuit het lectoraat zal een kenniscentrum worden opgezet waar kennis wordt gebundeld en beschikbaar gesteld aan agrarische ondernemers, bedrijfsadviseurs, loonwerkers en het onderwijs.

Praktijkproeven

Het lectoraat zorgt er verder voor dat studenten kennis over goed bodembeheer kunnen opdoen door praktijkonderzoek op demobedrijven. Van de € 150.000 die Waterschap Limburg bijdraagt is € 50.000 bedoeld voor het mede mogelijk maken van praktijkproeven die gericht zijn op de verbetering van de bodemkwaliteit. Daarbij komen lector n en studenten hun opgedane kennis via stages en onderzoeken bij het waterschap delen.

Meer weten over de benoeming van Judith van de Mortel?

Meer weten over het lectoraat ‘Gezonde plant op een vitale en duurzame bodem’?