1. Home
 2. Meer HAS
 3. Nieuws
 4. Vacature | Groenpact is op zoek naar Programmacoördinator (0,8 fte)

Vacature | Groenpact is op zoek naar Programmacoördinator (0,8 fte)

In verband met het vertrek van de huidige programmacoördinator zoekt Groenpact een algemeen programmacoördinator die ervoor zorgt dat Groenpact op koers blijft. De programmacoördinator vervult tevens de rol als secretaris van de Groene Tafel.

Wat is Groenpact?

Nederland staat voor grote uitdagingen. Het groene domein -het domein van agri, food, tuinbouw en natuur en leefomgeving- speelt een cruciale rol in de transities rond o.a. voedsel, klimaat en verduurzaming. Dit vraagt een sterk kennis- en onderwijssysteem dat de mensen opleidt die de vernieuwing dragen en bijdraagt aan de kennisontwikkeling en kennisuitwisseling nodig voor nieuwe oplossingen.

Dit kan alleen in samenwerking. Met Groenpact hebben daarom de groene onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en de maatschappelijke organisaties in het groene domein samen met de overheid (ministerie van LNV) de handen ineen geslagen. Gezamenlijk wordt ingezet op vernieuwing van het onderwijs, aansluiting op de arbeidsmarkt van de toekomst en praktijkinnovatie op bedrijven. Dit alles in de context van de grote maatschappelijke opgaven in het groene domein. Meer dan 80 partijen doen mee.


Rol van de Programmacoördinator m/v

Als programmacoördinator werk je vanuit het landelijk platform, onder verantwoordelijkheid van het regieteam Groenpact. Samen met de coördinator groen onderwijs bij LNV vorm je het coördinatieteam. Vanuit dit coördinatieteam werk je direct samen met het kernteam van Groenpact: de trekkers van de verschillende onderdelen, de verbindingsofficieren vanuit de branches, het communicatieteam, het jongerenplatform en het steunpunt RVO.

Je vervult daarnaast de rol van secretaris van de Groene Tafel: het bestuurlijk samenwerkingsverband van de groene onderwijsinstellingen. Het overgrote deel van je werkt ligt echter bij Groenpact. De agenda's van Groenpact en Groene Tafel zijn in de praktijk sterk verweven.

Taken zijn:

 • Ondersteunen van het regieteam Groenpact, waaronder de voorbereiding van de strategische dialoog rondom koers en impact, de voorbereiding van reguliere regieteambijeenkomsten, verzorgen van rapportages e.d.
 • Versterken van de verbindingen tussen de partijen uit onderwijs, bedrijfsleven en overheid die in Groenpact samenwerken.
 • Versterken van de verbinding tussen de groene onderwijsinstellingen, inclusief het voorbereiden van de bijeenkomsten van de Groene Tafel (dagelijks bestuur en bestuurlijk overleg).
 • Versterken en bewaken van de synergie tussen de verschillende onderdelen van Groenpact, inclusief de inhoudelijke voorbereiding en het voorzitterschap kernteam.
  Aansturing van het communicatieteam, het begeleiden van monitoring, evaluatie en stakeholdermanagement en het verder ontwikkelen van de samenwerking met het steunpunt RVO.
 • Positionering naar en vertegenwoordiging Groenpact in relevante gremia en tafels, waaronder het landelijk platform van HCA coördinatoren van de topsectoren, het coördinatieteam van de transitietafel arbeidsmarkt en onderwijs Greenports, het Techniekpact, etc.
 • Borging en verantwoording rondom de financiering van de Groenpact koepelactiviteiten.

Wie zoeken wij?

Wij zoeken een enthousiaste en gedreven programmacoördinator die de derde fase van Groenpact tot een succes helpt te maken. Iemand die in staat is om samen het regieteam, de Groene Tafel en het kernteam samenhang en verbinding te creëren tussen 1) de strategische doelen van Groenpact, 2) de ambities, belangen en betrokkenheid van de deelnemende partijen in onderwijs, bedrijfsleven en LNV op bestuurs- en beleidsniveau en 3) de uitvoering in de vier pijlers (zie kader).

We hebben daarbij iemand voor ogen die zich herkent in de volgende kwaliteiten:

 • een groot verbindend vermogen, gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en ruime ervaring in het in het (bege)leiden van strategische samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven, regionale/nationale overheden en andere stakeholders;
 • oog voor en affiniteit met de maatschappelijke opgaven in het groene domein;
 • een strategisch denker die effectief kan schakelen tussen branche-, onderwijs- en overheidsambities en -belangen enerzijds en het netwerk rondom de uitvoering in de praktijk anderzijds en in staat is de verschillende snelheden van ontwikkeling binnen onderwijs, onderzoek, arbeidsmarkt, (praktijk)innovatie en beleid te overbruggen;
 • een relevant netwerk binnen onderwijs, bedrijfsleven en overheid, bij voorkeur in het groene domein;
 • een stevige en positieve persoonlijkheid, doelgericht, motiverend en stimulerend. Kan luisteren, enthousiasmeren, binden en verbinden. Heeft een 'hands on' mentaliteit.

Aanvullende informatie

Voor de programmamanager is 0,8 fte beschikbaar in de periode vanaf 1 maart 2022 t/m met 31 maart 2025. Aanstelling vindt plaats op basis van detachering vanuit één van de deelnemende instellingen of inhuur als zelfstandige. Salarisindicatie: schaal 12/13 CAO BVE.

Belangstelling?

Sollicitaties kunnen tot en met 7 december 2021 gericht worden aan de benoemingsadviescommissie programmacoördinator Groenpact, p/a: Secretariaat@connectgroen.nl

De gesprekken met geselecteerde kandidaten zijn gepland op 20 en 22 december 2021.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Christiaan Loef: c.e.loef@minlnv.nl, 06-11449134 of Klaas Boer: k.boer@yuverta.nl, 06-52055282.