1. Home
  2. Meer HAS
  3. Nieuws
  4. SPRONG Groen Subsidie toegekend aan Centre of Expertise Groen

SPRONG Groen Subsidie toegekend aan Centre of Expertise Groen

Het Centre of Expertise Groen (CoE Groen) krijgt de SPRONG Groen Subsidie toegekend. Goed nieuws, want hiermee krijgt het praktijkgericht onderzoek in de sector agro, food en leefomgeving een flinke impuls. Door de financiële borging kan het CoE Groen vaart maken: meer focus, krachten en expertise bundelen en de kwaliteit verhogen. HAS Hogeschool is een van de samenwerkingspartners binnen het CoE Groen.

Het CoE Groen is in 2019 van start gegaan. De toekenning van de subsidie betekent dat er nog meer impact gemaakt kan worden op de grote maatschappelijke uitdagingen binnen het groene domein. Het CoE Groen is het samenwerkingsverband van de 4 groene hogescholen, Aeres Hogeschool, HAS Hogeschool, Hogeschool Inholland en Hogeschool Van Hall Larenstein in nauwe samenwerking met andere belangrijke stakeholders.

Solide basis voor uitbouwen onderzoek

In de afgelopen 8 jaar hebben de 4 groene hogescholen programmatisch met praktijkgericht onderzoek en beroepspraktijk op succesvolle wijze samengewerkt in 6 Centre of Expertises en met impactlectoraten. Deze samenwerking wordt vervolgd en geïntensiveerd in het CoE Groen. De toekenning van de SPRONG Groen Subsidie garandeert een solide basis voor het uitbouwen van de onderzoek infrastructuur en de uitvoering van diverse onderzoeksprojecten.

Transitie groene sector

De groene sector staat de komende decennia voor grote uitdagingen. Klimaatverandering, biodiversiteit, de circulaire economie, gezond en veilig voedsel en een gezonde leefomgeving vragen om een systeemtransitie. Dit vraagt om verandering in denken en gedrag, gebruik van nieuwe technologieën en nieuwe vormen van samenwerken. Om de daarbij behorende innovatieve kennis te ontwikkelen is een integrale, multidisciplinaire, multi-level, cross-sectorale aanpak nodig. De robuuste basisinfrastructuur van het CoE Groen zet hier vol op in.

Samenwerken in de volle breedte

Het CoE Groen is nauw verbonden met de beroepspraktijk en de omgeving. Het CoE Groen staat voor de samenwerking in de volle breedte van sectoren binnen het groene domein, van primaire landbouw en voedselverwerking tot natuur en leefomgeving. Het CoE Groen werkt verticaal samen in de groene kenniskolom, mbo, hbo en wo. Er wordt samengewerkt met andere disciplines en partijen om toepasbare oplossingen te ontwikkelen voor de beroepspraktijk en bij te dragen aan up to date en aantrekkelijk onderwijs.

Structureel bijdragen

Met praktijkgericht onderzoek draagt het CoE Groen structureel bij aan: de realisatie van de kringlooplandbouw, Nederland als koploper, de ontwikkeling van duurzame productieketens, het beperken van emissies, een rijkere en veelzijdigere natuur, met herstel van biodiversiteit en landschap, voldoende, gezond en veilig voedsel voor iedereen, en een gezonde en leefbare leefomgeving voor mens, dier en plant, in de stad en op het platteland.

Over SPRONG

De SPRONG (Stimulering van PRaktijkgerichte ONderzoeksGroepen) Regeling van Regieorgaan SIA is erop gericht de positie van praktijkgericht onderzoek van hogescholen te versterken. De hogescholen bevinden zich in het (inter)nationale speelveld waarin diverse partijen kennis genereren en toepassen. Op deze manier stelt SPRONG hogescholen in staat om met hun praktijkgerichte onderzoek een significante bijdrage te leveren aan maatschappelijke vraagstukken binnen het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid. De SPRONG Groen aanvraag van het Het CoE Groen verhoudt zich primair tot de Kennis en Innovatie Agenda (KIA): Landbouw, Water, Voedsel.