1. Home
  2. Meer HAS
  3. Nieuws
  4. Onderzoek groene hogescholen naar duurzame landbouw en veeteelt

Onderzoek groene hogescholen naar duurzame landbouw en veeteelt

“De groene hogescholen kunnen een grote bijdrage leveren aan de transitie van de agrarische sector in de komende jaren”, aldus minister Carola Schouten.

De vier Nederlandse groene hogescholen (Aeres Hogeschool, Hogeschool Van Hall Larenstein, Inholland en HAS Hogeschool) gaan de komende 4 jaar gezamenlijk praktijkgericht onderzoek doen om de transitie naar een duurzame landbouw en veeteelt te versnellen. De eerste 3 projecten gaan in september van start met een subsidie van het ministerie van LNV, Regieorgaan SIA en de topsector Agri & Food. De onderzoeken betreffen de vermindering van de sterfte onder jonge dieren, betere zichtbaarheid van duurzame productie bij de consument en een beter bodembeheer met meer koolstofvastlegging.

Elkaars expertise benutten

“De groene hogescholen kunnen een grote bijdrage leveren aan de transitie van de agrarische sector in de komende jaren”, aldus minister Carola Schouten. “Zij leiden de ondernemers van de nabije toekomst op. En door het praktijkgerichte onderzoek dat zij samen met bestaande ondernemers uitvoeren, kunnen zij op korte termijn zorgen voor een omslag bij die ondernemers.” Doordat de 4 groene hogescholen in alle onderzoeken samenwerken, benutten zij elkaars expertise. Naast de nu gehonoreerde aanvragen, richt het subsidieprogramma van LNV, SIA en de topsector Agri & Food zich op klimaatneutrale, rendabele gesloten teelt en duurzame bedrijfsovernames door jonge boeren. Alle onderzoeken worden samen met diverse partners gedaan, waaronder individuele mkb-ondernemers, Wageningen Research en diverse brancheorganisaties.

Duurzame veehouderij

Op het gebied van de duurzame veehouderij gaan twee onderzoeken van start. Het ene onderzoek richt zich op preventieve maatregelen die veehouders kunnen nemen voor een optimale diergezondheid en het terugdringen van sterfte onder jonge dieren. Het andere onderzoek betreft de mogelijkheid om de duurzaamheid op een bedrijf te meten en te vermarkten, bijvoorbeeld met een integraal keurmerk. Het doel hiervan is een betere communicatie met zakelijke afnemers en consumenten, waardoor deze een bewuste keuze voor een duurzaam product kunnen maken. Partners in het onderzoek zijn, naast diverse ondernemers, onder andere LTO Nederland, Dierenbescherming en consumentenorganisatie Stichting Groene Waar.

Duurzaam bodembeheer

Door kennis over duurzaam bodembeheer beschikbaar te maken voor ondernemers, willen de hogescholen bereiken dat zij kunnen kiezen voor klimaatbestendige teelt. Dat houdt in: goed waterbeheer, behoud en verhoging van de biodiversiteit en koolstofvastlegging. Omdat de kennis over duurzaam bodembeheer erg versnipperd is, is het voor ondernemers nu moeilijk om die keuze te maken. Bovendien is de optimale toepassing van beschikbare maatregelen erg afhankelijk van de grondsoort, de regio, het bedrijfstype en zelfs het perceel. Partners zijn onder andere het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), de brancheorganisatie Akkerbouw en de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembolencultuur (KAVB).