1. Home
  2. Meer HAS
  3. Nieuws
  4. Judith van de Mortel benoemd als lector Gezonde plant op een vitale en duurzame bodem

Judith van de Mortel benoemd als lector Gezonde plant op een vitale en duurzame bodem

Judith van de Mortel is bij HAS Hogeschool gestart als lector ‘Gezonde plant op een vitale en duurzame bodem’. Dit nieuwe lectoraat richt zich op de interactie tussen plant en bodem, waarbij de focus vooral ligt op de interactie tussen de bodembiologie en de plant en het gebruiken van deze interactie om de bodem vitaler en duurzamer te maken. Het is het eerste lectoraat met als standplaats de HAS-vestiging in Venlo en loopt tot 2022. In het lectoraat wordt nauw samengewerkt tussen HAS Hogeschool en de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB). Zowel de LLTB als de Provincie Noord-Brabant hebben zich financieel verbonden aan het lectoraat.

Vitale bodem

Een vitale bodem is de basis voor ecologische stabiliteit en daarmee voor duurzame gewasproductie. Daarnaast draagt een vitale en vruchtbare bodem ook bij in de strijd tegen het broeikaseffect en de uitdaging om de groeiende wereldbevolking van voldoende en gezond voedsel te blijven voorzien, met behoud van het milieu en balans in ecosystemen. “De bodemkwaliteit is een belangrijk thema in veel van de huidige maatschappelijke discussies”, stelt Dick Pouwels, voorzitter van het College van Bestuur van HAS Hogeschool. “Door aan dit thema te werken plaatsen we onszelf en onze studenten in een toekomstgericht perspectief, een perspectief dat wij mee vormgeven.”

Bas Boots (algemeen directeur – LLTB), Pieter van Melick (Bestuurslid - LLTB) en Dick Pouwels (voorzitter College van Bestuur - HAS Hogeschool) bekrachtigden vanmorgen de samenwerking bij de LLTB in Roermond.

Onderzoekslijnen

Het lectoraat voert toegepast onderzoek uit binnen de volgende onderzoekslijnen:

  • De plant inzetten om de bodem te verbeteren: Onderzoek naar de toepasbaarheid van bodembiologie als nieuwe bemestingsstrategie en het inzetten van nieuwe teelten/ mengteelten om de kwaliteit van de bodem te verbeteren.
  • De bodem inzetten om de plant te verbeteren: Onderzoek naar de toepasbaarheid van bodembiologie om plantweerbaarheid in gewassen te verhogen voor het terugdringen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen.
  • Het aanpassen van het gewas aan bodemproblematieken: Onderzoek naar de toepasbaarheid van bodembiologie in tolerantie van het gewas tegen verschillende bodemproblemen (verzuring, verzilting, vernatting, verdichting en/of watertekort, uitputting nutriënten, verlies bodemdiversiteit, afdichting, verontreiniging en overbemesting (eutrofiëring) onderzoeken.

Vanmiddag was het de beurt aan Dick Pouwels (voorzitter College van Bestuur - HAS Hogeschool) en Johan van den Hout (gedeputeerde - Provincie Noord-Brabant) om de samenwerking te bekrachtigen in de kas van HAS Hogeschool.

Financiële ondersteuning

De LLTB financiert gedurende de looptijd van het lectoraat een gedeelte van de begrote kosten van het lectoraat. Met en voor de leden werkt de LLTB aan het verkrijgen van een vitale en duurzame bodem. Toegepast onderzoek door het lectoraat speelt daar een belangrijke rol in. Ook de Provincie Noord-Brabant levert een bijdrage in de vorm van 300.000 euro. Vanuit de opgaven die er liggen op het gebied van natuur, water en milieu is het de provincie wat waard dat onderwijsinstellingen als de HAS in hun onderwijs aandacht besteden aan duurzaam bodembeheer. Door de financiële ondersteuning van het lectoraat stuurt de provincie ook aan op een brede kennisdeling op het gebied van duurzaam bodembeheer.

Vertrouwen

Dick Pouwels: “Door een lectoraat te financieren geeft het werkveld aan dat zij graag samen met de HAS wil werken aan nieuwe ontwikkelingen op voor de sector belangrijke terreinen. Daar spreekt vertrouwen uit en daar hechten we veel waarde aan.”

Aandacht voor duurzaam bodembeheer

Vanuit het lectoraat zal een kenniscentrum worden opgezet waar kennis wordt gebundeld en beschikbaar gesteld aan agrarische ondernemers, bedrijfsadviseurs, loonwerkers en het onderwijs. Het lectoraat zorgt er verder voor dat studenten kennis over goed bodembeheer kunnen opdoen door praktijkonderzoek op demobedrijven.

Uitdaging

Judith van de Mortel kijkt ernaar uit te starten als lector. “Ik wil met dit lectoraat de komende jaren meer bewustwording en bewustzijn creëren in de agrofoodketen. Dit leidt hopelijk tot gedragsverandering in het proces naar duurzaam bodembeheer. Het lectoraat heeft daarbij wel de hulp van boeren en tuinders nodig en tevens van de gehele keten rondom de agrarische sector, zodat er meer kennis ontstaat over het verkrijgen van een vitale en duurzame bodem. Daarnaast wil ik als lector HAS Hogeschool op de kaart zetten als kennis- en expertisecentrum Bodem voor Zuid-Nederland.”

Over Judith van de Mortel

Judith van de Mortel studeerde medische microbiologie aan Gilde Opleidingen Noord-Limburg en technische microbiologie aan Fontys Hogescholen in Venlo. Ze heeft verschillende jaren expertise opgebouwd op het gebied van de interactie tussen plant en bodem bij de University of Minnesota (USA) en Wageningen University. Bij de University of Minnesota werkte ze aan ‘Rhizobium geïnduceerde stikstof fixatie in Medicago truncatula’.

Hogeschooldocent

Ze haalde bij Wageningen University haar PhD op het onderwerp ‘Heavy metal tolerance and accumulation in Thlaspi caerulescens, a heavy metal hyperaccumulating plant species’ en vervolgens heeft ze tijdens haar postdoc periode bij de leerstoelgroep Fytopathologie van Wageningen University gewerkt aan ‘Plant groei stimulatie en ziekte resistentie geïnduceerd door rhizobacteriën’. Sinds 2013 werkt Judith als hogeschooldocent bij de opleiding Toegepaste Biologie op de vestiging in Venlo. In deze functie is zij onder meer betrokken als projectleider bij het SIA-RAAK-project SCOUT.