1. Home
  2. Meer HAS
  3. Nieuws
  4. HAS Hogeschool ondertekent convenant Gebiedsgericht samenwerken in Waterpoort

HAS hogeschool ondertekent convenant Gebiedsgericht samenwerken in Waterpoort

Waterpoort heeft een aanpak, gericht op het zichtbaar maken, versterken en verbinden van kwaliteiten die in de streek al aanwezig zijn.

HAS Hogeschool was op 10 oktober één van de 34 ondertekenaars van het convenant Gebiedsgericht samenwerken in Waterpoort 2020-2023 in het Cosun Innovation Center in Dinteloord. Met de ondertekening van de overeenkomst besluiten de partners uit bedrijfsleven, (semi-)overheid en onderwijs op de grens van West-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland tot een voortzetting van de in 2012 gestarte samenwerking in dit gebied.

Projecten voor en grotere regionale vitaliteit

Waterpoort is het gebied rondom het Volkerak-Zoommeer in de gemeenten Bergen op Zoom, Goeree-Overflakkee, Halderberge, Moerdijk, Steenbergen en Tholen. Met het convenant willen de partners deze regio duurzaam en toekomstbestendig maken. In het convenant zijn verschillende thema’s benoemd: de hoofdthema’s Water, Deltanatuur/landschap en Erfgoed en de subthema’s landbouw, energie en leefbaarheid. Waterpoort ondersteunt initiatieven die elementen van klimaatadaptatie, energietransitie, circulaire economie, en/of biodiversiteit tastbaar en zichtbaar maken. In de komende vier jaar starten projecten die leiden tot een grotere regionale vitaliteit. Zo speelt de samenwerking in op relevante maatschappelijke opgaven en draagt Waterpoort bij aan een aantrekkelijker verblijfsgebied waar het goed wonen, werken en recreëren is.

Samenwerken loont

De regio wordt steeds belangrijker in de netwerksamenleving. De regio biedt ‘het gevoel ergens bij te horen’ en vormt een basis voor ontmoeting en samenwerking. Dat geeft allerlei economische en sociale kansen. Maar dat gaat niet vanzelf. Elkaar verstaan en elkaar helpen lukt alleen als mensen dezelfde taal spreken. In Waterpoort wordt daarom al een aantal jaren gewerkt aan een overdraagbare werkwijze. Een manier van werken die de burger, de ambtenaar, de ondernemer, de leraar en de belangenbehartiger gebruiken om elkaar bij hun dromen en opgaven te betrekken.

Partners in Waterpoort

Gemeenten Bergen op Zoom, Goeree-Overflakkee, Halderberge, Moerdijk, Steenbergen, Tholen
Provincies Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant
Waterschap Brabantse Delta
Rijkswaterstaat, regio West Nederland-Zuid
Regio West-Brabant
Vereniging Natuurmonumenten
Staatsbosbeheer
Stichting Het Noordbrabants Landschap
Stichting Het Zeeuwse Landschap
ZLTO
Avans Hogeschool
Breda University of Applied Sciences
HZ University of Applied Sciences
HAS Hogeschool
Rabobank
Suiker Unie
Evides Waterbedrijf
Brabant Water
Rijksprogramma DuurzaamDoor
Havenbedrijf Moerdijk
Sportvisserij Zuidwest Nederland
Koninklijk Nederlands Watersportverbond
Hiswa Vereniging
Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid
Streekorganisatie Brabantse Wal
Samenwerkende havens en watersportverenigingen
Alliantie Zuiderwaterlinie