1. Home
  2. Meer HAS
  3. Nieuws
  4. HAS Hogeschool betrokken bij nieuw programma Brabant Bemest Beter

HAS Hogeschool betrokken bij nieuw programma Brabant Bemest Beter

HAS Hogeschool, ZLTO, het Nederlands Centrum voor Mestverwaarding (NCM) en provincie Noord-Brabant hebben recent het programma Brabant Bemest Beter gelanceerd. Dit programma past naadloos bij het besef van de 4 organisaties dat toepassing van de juiste samenstelling van dierlijke mest op het juiste moment een cruciale rol speelt in de transitie naar een meer klimaatneutrale en circulaire akkerbouw, tuinbouw en veehouderij in Noord-Brabant.

Door goede ideeën voor een verbeterde inzet van dierlijke mestproducten succesvol in de praktijk te brengen, gaan zowel de boer als de omgeving erop vooruit. In Brabant Bemest Beter gaan boeren en tuinders met bemesting aan de slag om hun bedrijf te verbeteren op de volgende 4 thema’s: een vitale en vruchtbare bodem, een kleinere klimaatimpact van de Brabantse landbouw door minder gebruik van kunstmest en opslag van CO2 in de bodem, het verbeteren van het inkomen van boeren en tuinders door betere teeltresultaten, en het verbeteren van de kwaliteit van het water en de natuur door minder verliezen.

4 projecten

Brabant Bemest Beter gaat veel samenwerken met boeren, tuinders, loonwerkers, toeleverende bedrijven en hun adviseurs, kennisinstellingen, mestverwerkers en anderen. Met hen lanceert Brabant Bemest Beter de volgende projecten:

  • 4 groepen van 10 boeren en tuinders verspreid over de provincie, gaan met hun periferie en andere deskundigen praktisch aan de slag om hun eigen bemesting te verbeteren. De bedrijven krijgen individueel (bodem-) analyses en advies, en deze worden met elkaar vergeleken. Hierbij wordt samengewerkt met Louis Bolk Instituut.
  • Het meststoffengebruik in Noord-Brabant wordt geïnventariseerd, en de mogelijkheden van herwinbare meststoffen worden onderzocht.
  • De mogelijkheden om via toevoegmiddelen de kwaliteit van mest te verbeteren worden in kaart gebracht en getoetst.
  • Kunstmestvrije aardappelen. Op twee (poot-)aardappelpercelen, op klei- en zandgrond, worden teelstroken aangelegd waar op diverse manieren wordt geëxperimenteerd met de afbouw van kunstmest, in samenwerking met het Praktijkcentrum voor Precisielandbouw.

In de loop van de tijd zullen nieuwe projecten in beeld komen die bijdragen aan de gestelde doelen.

Lees ook het uitgebreide verhaal over het programma op nieuweoogst.nl