1. Home
  2. Meer HAS
  3. Nieuws
  4. HAS Hogeschool benoemt Rob Bakker tot lector Voedselproductie in een Circulaire Economie

HAS Hogeschool benoemt Rob Bakker tot lector Voedselproductie in een Circulaire Economie

Rob Bakker is sinds 1 september 2021 lector van het nieuwe lectoraat Voedselproductie in een Circulaire Economie bij HAS Hogeschool. Het lectoraat vormt een van de drie lectoraten die door het ministerie van LNV worden gefinancierd om de transitie naar kringlooplandbouw te versnellen. Het nieuwe lectoraat leidt tot een herijking en uitbreiding van het lectoraat Duurzaam Produceren in de Agrifoodsector.

Het doel van het lectoraat Voedselproductie in een Circulaire Economie is bedrijven in de agrofoodsector in staat te stellen te produceren met een minimale belasting van het milieu en een zo efficiënt mogelijk gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Dit gebeurt voornamelijk door het sluiten van kringlopen en het verduurzamen van productieprocessen. Het lectoraat wil oplossingen ontwikkelen die bijdragen aan de circulariteit van zowel de voedselproductie als de voedselverwerking.

Tools voor succes

Doel is niet zozeer om zelf innovaties te ontwikkelen, maar in te zetten op tools waarmee het verduurzamingsproces gemeten kan worden. Met de bedrijven inventariseert het lectoraat praktisch realiseerbare mogelijkheden om de circulariteit van landbouw te verhogen. Hierbij wordt naast de technische en economische haalbaarheid ook de voor realisatie benodigde verdienmodellen en organisatievormen onderzocht.

Experimenteerruimtes

Het lectoraat richt zich vooral op actuele duurzaamheidsvraagstukken die opgepakt worden in door het ministerie van LNV aangewezen experimenteerruimtes in Zuid-Nederland en werkt daarvoor samen met andere kennisinstellingen, bedrijven en overheden. Experimenteerruimtes zijn fysieke plaatsen waar verschillende partners elkaar ontmoeten, vraagstukken oppakken en proeven doen. Denk aan Agro Proeftuin de Peel, Foodtech Brainport en het centrum Delta Agrifood Business. 

Duurzaam Produceren in de Agrifoodsector

In 2019 startte het lectoraat Duurzaam Produceren in de Agrifoodsector met de benoeming van Elies Lemkes-Straver als lector. Zij stopte na twee jaar vanwege een aanstelling als gedeputeerde bij de Provincie Noord-Brabant. Het praktijkonderzoek ging echter door en met de benoeming van Rob Bakker zet HAS Hogeschool een nieuwe stap in het ontwikkelen van kennis op het gebied van het verduurzamen van de agrofoodketen, en het sluiten van kringlopen in de landbouw.

Onderzoeker en docent

Rob Bakker is een goede bekende binnen HAS Hogeschool. Hij heeft zijn sporen verdiend als onderzoeker en docent op het terrein van duurzaamheid, milieukunde, bio-economy en circulariteit, zowel aan HAS Hogeschool als aan Wageningen University. Rob studeerde Agrotechnologie aan de Wageningen University en promoveerde aan de University of California op duurzame toepassing van reststromen uit de graanteelt. Na zijn studie werkte hij enkele jaren als post-harvest onderzoeker binnen in het internationale landbouwonderzoekscentrum IRRI (CGIAR), gevolgd door een periode als senior-onderzoeker bij het ATO-DLO in Wageningen (tegenwoordig WFBR). Sinds 2015 werkt Rob bij HAS Hogeschool en was als docentonderzoeker al actief in het Centre for Biobased Economy en het lectoraat Duurzaam Produceren in de Agrifoodsector.

In praktijk brengen

Rob Bakker kijkt uit naar de komende jaren: “Er wordt in mijn ogen in Nederland vooral over duurzaamheid en circulariteit gepraat, en nog te weinig in praktijk gebracht. Ik hoop in het lectoraat samen met studenten en bedrijven meer te gaan experimenteren met praktisch te realiseren verduurzamingsmethoden, om daarmee bij te dragen aan een toekomstbestendige, circulaire landbouw.”

Onderzoekslijnen

Het lectoraatsprogramma kent als belangrijkste onderzoekslijnen: tot waarde brengen van circulariteit, het sluiten van kringlopen en verduurzaming van productieprocessen. Daarnaast zet het lectoraat in op het tegengaan van voedselverspilling in de keten.

Doorstroming naar onderwijs

Het lectoraat zorgt tevens voor doorstroming van ontwikkelde kennis in het hoger onderwijs door actieve bijdragen aan de ontwikkeling van hogeschool-brede minors. Een voorbeeld hiervan is de minor Innovating Agricultural Production Systems die recent opgestart is, en een nog te ontwikkelen minor rond Circulaire Voedselproductie .

Subsidieregeling

Het lectoraat wordt mede gefinancierd vanuit de subsidieregeling Lectoren Kringlooplandbouw van het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA en het ministerie van LNV. De regeling stimuleert een sterkere verbinding tussen hogescholen en andere kennisinstellingen op het gebied van kringlooplandbouw. Onderzoek en innovatie op het gebied van kringlooplandbouw wordt zo versterkt en de beschikbaarheid van goed opgeleid (technisch) talent vergroot.