1. Home
  2. Meer HAS
  3. Nieuws
  4. Agrarische ondernemers en adviseurs op weg helpen naar verantwoord ondernemerschap (1)

Agrarische ondernemers en adviseurs op weg helpen naar verantwoord ondernemerschap

HAS Hogeschool heeft samen met de drie andere groene hogescholen en Wageningen University diverse scholingsprogramma’s opgezet op het gebied van natuurinclusieve landbouw, precisielandbouw en stikstof.

Agrarisch ondernemen

Om agrarisch ondernemers op weg te helpen bij de omslag naar kringlooplandbouw en een klimaatvriendelijke landbouw stelt de overheid voor het tweede jaar op rij kennisvouchers beschikbaar. Deze zijn aan te vragen met de Subsidiemogelijkheden agrarische bedrijfsadvisering en educatie (SABE).

Publicatiedatum
07-07-2022

Met de scholingsprogramma’s wil de minister van LNV dat ondernemers beter inzicht krijgen in de mogelijke aanpassingen die zij moeten maken in hun bedrijfsvoering om de omslag te kunnen maken naar een meer duurzame en klimaatvriendelijke landbouw of kringlooplandbouw. 

"Vanuit onze rol als opleiders van de toekomstige generatie agrariërs zien wij het als onze taak om agrarische ondernemers te ondersteunen in de transitie naar een duurzame en toekomstbestendige sector. Wij willen agrarisch ondernemers helpen om op een onafhankelijke  manier, afgewogen keuzes te kunnen maken richting verantwoord ondernemerschap op het gebied van stikstofreductie. De inzet van de expertise die wij als kennisinstellingen in huis hebben ligt voor de hand", vertelt Anouk van Rossum, projectleider scholingsprogramma bij HAS Hogeschool. Naast masterclasses en cursussen voor agrarisch ondernemers bieden de groene instellingen ook cursussen en opleidingen aan voor adviseurs. 

Gezamenlijk programma

Het scholingsaanbod voor agrarisch ondernemers en adviseurs is een gezamenlijk programma van de vier groene hogescholen (HAS Hogeschool, Aeres Hogeschool, Hogeschool van Hall Larenstein, Hogeschool Inholland) en Wageningen Universiteit & Research/Wageningen Academy. Het programma bestaat uit masterclassess, cursussen en trainingen. Het praktijkgerichte aanbod richt zich op drie verschillende thema’s: 

  • Natuurinclusief ondernemen: de economische onderbouwing van het verbinden van de boerenpraktijk en de natuur.
  • Precisielandbouw: hoe kun je als ondernemer op de hoogte blijven van ontwikkelingen op het gebied van precisielandbouw? En hoe kun je slim gebruikmaken van de technieken bij beslissingen en teeltmaatregelen? 
  • Stikstof: -op bedrijfsniveau- omgaan met brongerichte reductie van ammoniak en broeikasgassen.

De nadruk ligt op het inspireren en overbrengen van kennis waarbij een duurzaam verdienmodel centraal staat. Daarnaast wordt er ingegaan op mogelijke (regionale) toepassingsmogelijkheden gebaseerd op praktijkvoorbeelden. 

Agrarisch ondernemers of adviseurs die geïnteresseerd zijn in een cursus of opleiding kunnen een voucher aanvragen via Subsidieregeling agrarische bedrijfsadvisering en educatie (SABE) en zo financiële ondersteuning krijgen. Ze kunnen een voucher aanvragen van € 800 voor een cursus stikstof, natuurinclusief of precisielandbouw. Voor de agrarisch adviseurs is een voucher van maximaal € 1.250 beschikbaar om in te zetten voor een opleiding. 

Toekomstbestendig 

Anouk: "We zien het als onze taak om agrarisch ondernemers te ondersteunen in de transitie naar een duurzame en toekomstbestendige sector. Ook al zijn nog niet alle vragen rondom het bedrijfsmatig implementeren van zaken als natuurinclusieve landbouw, precisielandbouw en stikstof beantwoord. Het agrarisch onderwijs ondersteunt door ondernemers en adviseurs op te leiden in de transitie naar een toekomstbestendige bedrijfsvoering, inclusief duurzaam verdienmodel.’ 

Groene hogescholen werken nauw samen 

Sinds februari 2020 werkt HAS Hogeschool intensief samen met Aeres Hogeschool Dronten en Wageningen Universiteit & Research/Wageningen Academy als reactie op de vraag van toenmalig minister Carola Schouten welke rol het Groen Hoger Onderwijs kan betekenen in het opleiden van ondernemers en adviseurs. Later zijn Hogeschool Van Hall Larenstein en Inholland aangesloten (respectievelijk 2021 en 2022). 

In de genoemde samenwerking treedt Aeres Hogeschool op als penvoeder. HAS Hogeschool en Wageningen Universiteit & ResearchWageningen Academy waren direct en nauw betrokken bij alle ontwikkelingen. De diverse programma’s worden gezamenlijk uitgevoerd door de vier groene hogescholen en Wageningen Universiteit & Research/Wageningen Academy. 

Indien nodig worden onderdelen ondersteund door experts van andere kennisinstellingen.

Meer weten of inschrijven?

Wil je meer weten over het totale scholingsaanbod vanuit de groene Hogescholen en WUR? Klik dan hier.  

Sustainable Development Goals

  • Sustainable Development Goal 4: Kwaliteitsonderwijs
  • Sustainable Development Goal 12: Verantwoorde consumptie en productie
  • Sustainable Development Goal 13: Klimaatactie