1. Home
  2. Meer HAS
  3. Evenementen
  4. Digitale kennissessie 2023

Digitale kennissessie 2023

HAS green academy organiseert op maandag 3 juli in samenwerking met Provincie Noord-Brabant een digitale kennissessie over bodem, biodiversiteit, natuurinclusieve landbouw en klimaatrobuuste landschappen.

Koe in wei

Vier belangrijke en actuele thema’s waaraan HAS green academy door middel van praktijkgericht onderzoek een bijdrage levert. Deze digitale kennissessie wordt live uitgezonden vanuit de studio in het provinciehuis van Noord-Brabant. We nodigen je van harte uit om hier digitaal aan deel te nemen.

In dezelfde week zijn er verdiepende sessies op bovenstaande thema’s waarin onze studenten hun bevindingen en kennis delen. Deze zijn afwisselend online of op locatie bij te wonen. Noteer ze alvast in je agenda en meld je aan.

Datum
03-07-2023
Locatie
Online
Tijd
13:00 - 14:30

Programma 3 juli

13.00 uur Welkom en opening
                 Dagvoorzitter Frederike Praasterink, lector Future Food Systems bij HAS green academy,
Patricia de Cocq, directeur cluster Natuur & Leefomgeving, HAS green academy en
Elies Lemkes-Straver, gedeputeerde Landbouw, Voedsel, Bodem en Brede welvaart, Provincie Noord-Brabant
13.15 uur De levende bodem werkt!, lector Judith van de Mortel i.s.m. lector Rob Bakker
  De kansen en uitdagingen voor het lokaal verwerken van materialen zoals maaisel en blad uit (natuur)beheer tot bodemverbeteraar. Daarnaast worden de effecten onderzocht van deze materialen op waterkwaliteit en -kwantiteit, plantweerbaarheid en gewaskwaliteit.
13.35 uur Innovatieve Biomonitoring, lector Margje Voeten
  Studenten hebben op een 30 tal boerderijen in het van Gogh Nationaal Park met behulp van biomonitoring inzichtelijk gemaakt wat de prestaties van biodiversiteitsherstellende activiteiten zijn op de biodiversiteit.
13.55 uur Verdienvermogen voor natuurinclusieve landbouw, lector Daan Groot
  Verdienvermogen en verdienmodellen, wat is het verschil? Hoe kan een goede samenwerking leiden tot een natuurinclusieve landbouw met een gezond verdienvermogen.
14.15 uur Klimaatrobuuste landschappen, lector Ellen Weerman
  De groen-blauwe dooradering van het buitengebied. Hoe kunnen we meer landschapselementen krijgen en is het dempen van watergangen eigenlijk wel een goede maatregel?
14.35 uur Afsluiting en uitnodiging verdiepende bijeenkomsten
14.40 uur Einde bijeenkomst

Verdiepende sessies

De verdiepende sessies vinden plaats van 4 t/m 7 juli.

4 juli Gebiedsgerichte kansen voor Natuurinclusieve Landbouw
Lectoraat Verdienvermogen voor natuurinclusieve landbouw
13.00 – 16.00 uur, op locatie

5 juli  Duurzaam bosbeheer
Lectoraat Klimaatrobuuste landschappen
10.00 – 12.00 uur, digitaal en op locatie bij te wonen

5 juli Klimaatrobuuste landschappen
Lectoraat Klimaatrobuuste landschappen
14.00 – 16.00 uur, digitaal en op locatie bij te wonen

6 juli Biodiversiteit: meten = weten
Lectoraat Innovatieve Biomonitoring
14.00 – 16.00 uur, geannuleerd

7 juli Duurzaam Bodembeheer
Lectoraat De levende bodem werkt!
10.00 – 12.00 uur, op locatie

Aanmelden Digitale kennissessie 2023

Via dit formulier kun je je aanmelden voor de digitale kennissessie op 3 juli en voor de verdiepende sessies van 4 t/m 7 juli.

Geef hier je keuze door

Dit programma wordt gezamenlijk georganiseerd door de lectoraten Innovatieve Biomonitoring, Klimaatrobuuste landschappen, Verdienvermogen voor natuurinclusieve landbouw en Een levende bodem werkt!. Aan de hand van deze onderzoeksprogramma’s legt HAS green academy op maatschappelijk relevante thema’s de verbinding tussen onderwijs, beroepspraktijk en praktijkgericht onderzoek. Tijdens deze kenissessies komen ook studenten aan bod die binnen deze onderzoeksprogramma’s relevant onderzoek hebben gedaan.

De provincie Noord-Brabant ondersteunt dit webinar omdat dit past bij haar ambities zoals o.a. verwoord in het beleidskader Landbouw en Voedsel 2030. De provincie wil koploper zijn op het gebied van innovatie, digitalisering, het sluiten van kringlopen en slimme verdienmodellen in agrifood en werkt hierbij samen met overheden, het bedrijfsleven, onderwijs en onderzoeksinstellingen