Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Toelichting op publicatie ‘Toezicht op de financiële continuïteit van stichting HAS Opleidingen te ’s-Hertogenbosch’

  1. Toelichting op publicatie ‘Toezicht op de financiële continuïteit van stichting HAS Opleidingen te ’s-Hertogenbosch’

4 oktober 2018

Liquiditeitsproblematiek HAS Hogeschool opgelost door schatkistbankieren

De liquiditeitsproblematiek waar HAS Hogeschool afgelopen voorjaar mee te maken kreeg,  kan dit najaar worden opgelost. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft 17 september jl. toegestemd in een aanvraag voor rekening courant (schatkistbankieren) waarvan de hogeschool verwacht dat deze binnen 6 weken wordt goedgekeurd. Daarnaast wordt structureel de bekostiging van de groene hogescholen met ingang van 1 januari 2019 verhoogd , waarmee invulling wordt gegeven aan de afspraken in het regeerakkoord.

Vertrouwen in de toekomst

Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat het liquiditeitsknelpunt wordt opgevangen. Ook op de lange termijn heeft HAS Hogeschool dan weer een stabiele financiële basis, gesteund door de organisatorische en financiële maatregelen die de hogeschool zelf al in 2017 heeft genomen en aangevuld op basis van haar eigen verbeterplan dit voorjaar. HAS Hogeschool kan daarmee de toekomst weer met vertrouwen tegemoet zien. De onderwijsinspectie blijkt dit vertrouwen te delen. Dit is te lezen in het vervolgrapport ‘Rapport verbeterplan en financiële prognose in het kader van het aangepast toezicht financiële continuïteit’.


5 juni 2018

Inspectie van Onderwijs publiceert rapport over financiële continuïteit

De Inspectie van het Onderwijs heeft op dinsdag 5 juni 2018 het rapport ‘Toezicht op de financiële continuïteit van stichting HAS Opleidingen te ’s-Hertogenbosch’ gepubliceerd. HAS Hogeschool is naar aanleiding van dit rapport onder aangepast financieel toezicht geplaatst.

Liquiditeitsknelpunt

HAS Hogeschool herkent de door de Inspectie van het Onderwijs geconstateerde problematiek. De aanhoudende groei, onverwachte bezuinigingen en de combinatie van negatieve exploitatieresultaten en investeringen in huisvesting vanuit de eigen liquide middelen heeft ertoe geleid dat HAS Hogeschool een liquiditeitsknelpunt heeft.

Kwaliteit op orde

De kwaliteit van het onderwijs staat niet ter discussie. Alle HAS-opleidingen zijn voldoende tot goed geaccrediteerd door de NVAO. Ook laat de jaarlijkse NSE zien dan onze studenten een hoge waardering uitspreken voor het onderwijs aan HAS Hogeschool, score 2017: 4,17 op een 5-puntsschaal.

Groei en bezuinigingen als oorzaak

HAS Hogeschool is in 10 jaar tijd sterk gegroeid van 1419 studenten in 2007 naar 3671 studenten in 2017 (peildatum 1 oktober 2017). Deze groei was en is nodig om de sector agro, food en leefomgeving van voldoende gekwalificeerde professionals te voorzien. Een dergelijke groei heeft grote gevolgen voor de bekostiging. Door de t-2 bekostiging in het hoger onderwijs loopt HAS Hogeschool continue achter in de bekostiging. Dit betekent dat wij de kosten voor het groeiende aantal studenten uit eigen middelen hebben betaald. En met de groei van het aantal studenten was het nodig onze huisvesting uit te breiden en bestaande faciliteiten te professionaliseren. Wij hebben ervoor gekozen deze investeringen voor éénderde uit eigen liquide middelen te betalen. Daarnaast hebben we te maken gekregen met forse bezuinigingen vanuit het Ministerie. In totaal gaat om een korting van zo’n 25 miljoen, vergelijkbaar met het niet ontvangen van een volledig jaarbudget in 8 jaar tijd.

Op weg naar een vitale HAS

Inmiddels hebben wij het verbeterplan HAS Vitaal aangeboden aan de Inspectie van het Onderwijs. Met dit verbeterplan beogen we in 2020 weer financieel gezond te zijn. Wij hebben alle medewerkers, studenten en stakeholders geïnformeerd over de situatie.

Voor (pers)vragen neem contact op met woordvoerder.